ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Mon 18-Jan-21
14:06:27
Lib: Help-Pagina's

Datum: Sun 13 January 2019
Samenvatting: Met de luxe van een Lcd-Display en Cursor Schakelaars, zijn er ook Help pagina's aanwezig.
 Soort Artikel: Software
Status: Afgerond[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
lib_help_01-fonttabel.jpg
1/14: lib_help_01-fonttabel.jpg.
lib_help_02-check.jpg
2/14: lib_help_02-check.jpg.
lib_help_03-page000-array.jpg
3/14: lib_help_03-page000-array.jpg.
lib_help_04-page000-lcd.jpg
4/14: lib_help_04-page000-lcd.jpg.
lib_help_05-content.jpg
5/14: lib_help_05-content.jpg.
lib_help_06-page041-lcd.jpg
6/14: lib_help_06-page041-lcd.jpg.
Meer
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

De ArSid begint al een complex apparaat te worden, met veel knoppen en schakelaars. Ook de gegevens op het display is veelzijdig met niet alleen een uitlezing van de data die naar de Sids worden gestuurd, maar ook noot-informatie en data vanaf de Midi plug. En dit allemaal ook in diverse getal-formaten (decimaal, hexa-decimaal en noot-namen). Daarom zijn help-pagina's wel handig.

Ook voor de help-pagina's is gezicht naar een uniform methode, die weinig uitzonderingen in het programmeren brengen. Daarom is ook hier gekozen voor een groot array, om alle help-schermen in te plaatjes.

Natuurlijk moest er ook een manier worden verzonnen om eigen-teken weer te geven, want zelfs sommige eenvoudige pijltjes staan niet in alle vormen in de standaard character-tabel van het display (er is geen pijltje "OP" en geen "NEER").

Het Help-Array.

Het Help-Array bestaat uit 3 dimensies van strings (van 20 tekens).

static const unsigned char HelpText_Lines[12][5][5][21] PROGMEM = // [0..11][0..4][0..4][0..20] // [NumberPage][Line][NumberUnit][char]

Er zijn in totaal 12 pagina's (ook wel "categorie-en" te noemen):

0__x-[Check]
1__x-[ArSid Help]
2__x-[Controls Help]
3__x-[Sids Help]
4__x-[Note Help]
5__x-[Midi Help]
6__x-[Keys Help]
7__x-[Audio Help]
8__x-Bediening
9__x-Bediening
10__x-Bediening
11__x-Bediening

Elke pagina heeft 5 schermen (ook wel "units" te noemen), welke voor de pagina's 2 t/m 6 als volg zijn ingedeeld. Deze indeling komt overeen met het scherm (unit) dat op het moment van werking zichtbaar is. Voor de overige pagina's bevatten deze schermen help-informatie over knoppen, schakelaars, instellingen en aansluitingen.

x__0-Decimaal
x__1-Hexadecimaal
x__2-Tijden en % OF namen
x__3--gereserveerd-
x__4-wat doet dit deel

Elk scherm bevat 5 regels van elk 20 tekens (PLUS een #0-teken om de string af te sluiten (dit is een C-eigenschap)).

0-Definitie Eigen-tekens
1-Help-regel 0
2-Help-regel 1
3-Help-regel 2
4-Help-regel 3

Ook het Help array staat in het programma geheugen. Één nadeel van dit array is wel dat de Arduino-compiler niet ziet of dit array wel correct is gevuld. Er volgt geen waarschuwing bij een element te weinig of te veel. Wellicht loop deze array-structuur (4 dimensies) tegen de grenzen van de compiler aan (of er overheen).

Op de regel "Definitie Eigen-Tekens" na is het allemaal recht-toe recht aan. Roep een funktie aan, geef een categorie-nummer en schermnummer op en laat de inhoud van het scherm zien. Dit wordt ook precies gedaan door de volgende funktie:

 • Display_HelpPage(byte page, byte unit, byte lcdkleur): PAGE is het pagina-nummer; UNIT is het scherm-nummer en LCDKLEUR zou de kleur van de backlight van het Lcd-Display moeten zijn, maar deze wordt in deze funktie niet verder gebruikt. De tekens zelf worden (met twee FOR-statements) 1 voor 1 uit het array gehaald en naar het scherm gestuurd.

  Deze functie doet meer, maar dit wordt verderop beschreven.

Bladeren in de help-schermen.

Met de zogenaame Cursor-schakelaars is tussen de diverse help-schermen en pagina's te bladeren. Het bladeren wordt gedaan door de volgende funktie:

 • Do_PageHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur): Deze parameters doen hetzelfde als bij de Display_HelpPage() is beschreven.

In een WHILE-lus wordt er eerst een Help-scherm op het Display getoond, waarna er wordt gewacht (met de functie Check_KeysCrsr() (uit de Library ArSid_Crsr)) totdat alle Cursor-Keys losgelaten zijn. Dit voorkomt een herhalend repeteren, c.q. bladeren, van een Help-scherm. Het is tenslotte geen Arcade-spel van hoe snel je een schakelaar weer los moet laten.

Een aanroep van de functie Check_KeysCrsr() kijkt nu of er een Crsr-Key geactiveerd is (om te bladeren). Een aantal IF-statements kijken naar welke kant een cursor-schakelaar staat. Dit gebeurt door op de variabele KEYSCRSR een AND bewerking met een constante MASK-toets te laten maken. Aan de hand van de resultaten hiervan, wordt er een scherm naar links of rechts; of een pagina op of neer gebladerd. Bij het eerste/ laatste scherm wordt er gebladerd naar het eind/ begin scherm, in een soort van rollende beweging.

Cursor-Key Page Unit/Scherm Opmerking:
Einde Links -1 laatste Doorgaan naar de eerste Unit op de vorige Pagina.
Links -1
Rechts +1
Einde rechts +1 eerste Doorgaan naar de laatste Unit op de volgende Pagina.
Einde Op laatste Doorbladeren naar de laatste Pagina (de zelfde Unit).
Op -1
Neer +1
Einde Neer eerste Terugbladeren naar de eerste Pagina (de zelfde Unit).
Escape Verlaat de Help-lus.
Help Toon Help-On-Help met funktie Display_HelpOnHelp().
Quiet Legt alle Sids het zwijgen op met funktie Sid_Init() (Library Arsid_Sids).
Enter -geen-funktie-.

Een tweetal help-schermen worden niet geregeld door deze funkties en staan ook niet in dit array. Dit zijn de volgende schermen:

 • Display_HelpOnHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur): Deze toont een Help-On-Help-pagina, of te wel wat je kan doen tijdens de help-schermen - namelijk bladeren met behulp van de cursor-schakelaars. Deze parameters doen hetzelfde als bij de Display_HelpPage() is beschreven.
 • Display_CursorHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur): Deze toont hulp over de cursor-toetsen. Deze parameters doen hetzelfde als bij de Display_HelpPage() is beschreven. In deze functie worden twee eigen-tekens gedefinieerd (zie de 2 POKE_CHAR()-functies), namelijk twee muziek-nootjes.

Na het verlaten van de Help-lus wordt (na gekeken te hebben dat er geen Cursor_Keys meer aktief zijn) het Display gewist en worden enkele Semiforen (Do_Sid_Data; Do_ShowLegend en Do_ShowData)omgezet, zodat weer de volledige ArSid-Informatie (van de huidige Info-Bron) weer volledig op het Display wordt getoond.

Eigen-Tekens in de Help Schermen.

Ook de help-schermen staat het toe om eigen-tekens te gebruiken. Maar er moest een mechaniek worden verzonnen om de correcte tekens vanuit het eigen-teken-array naar het Lcd-Display over te kunnen brengen en ook nog op de juiste plaats. Zie het deel over Eigen-Tekens (= userchar) over de uitleg van de eigen-tekens in dat array.

Hier worden de benodigde eigen-tekens opgegeven in regel 0 van elk helpscherm (dit is de bovenste regel). Ook deze regel bestaat uit 20 tekens (PLUS een #0 als afsluiting, maar daar wordt hier helemaal niet naar gekeken). Er kunnen maximaal 8 verschillende eigen-tekens worden getoond, dus er zijn in principe 8 tekens nodig op regel 0.

Nu hebben de eigen-tekens het character-nummer 0 t/m 7. Maar als er op een scherm veel (dezelfde) eigen-tekens moeten komen, dan stoort deze regel met de uitleg eronder (zie foto helpscherm met dip-switches (HelpPage 083)). In de code komt dan te staan "\6\6\6\7 \6\6\6\7 \6\6\6\7 \6\6\6\6 ". Dit zijn 36 tekens in de source-code tegen 20 tekens in de regel eronder. Deze verspringing van 16 tekens is te veel en werkt door over de scherm-informatie die er achter komen.

Daarom is er gekozen voor een extra vertaal-slag. In de help-informatie kunnen dan reguliere ASCII-tekens (bij de dip-switches de "!" en de "?") worden gebruikt, die dan omgezet worden in de bijbehorende "\6" en "\7" en naar het display worden gestuurd. Voor deze extra vertaal-slag worden ook 8 tekens in regel 0 gebruikt.

In tabel-vorm hebben de tekens uit regel 0 de volgende betekenissen:

Teken-nr Inhoud Betekenis Eigen-Teken
0 "Spatie" = Plaats geen Eigen-Teken voor Character Nummer "\0"
1 "Spatie" = Plaats geen Eigen-Teken voor Character Nummer "\1"
2 "Spatie" = Plaats geen Eigen-Teken voor Character Nummer "\2"
3 "Spatie" = Plaats geen Eigen-Teken voor Character Nummer "\3"
4 "Spatie" = Plaats geen Eigen-Teken voor Character Nummer "\4"
5 "Spatie" = Plaats geen Eigen-Teken voor Character Nummer "\5"
6 ! Gebruik "!" voor Character Nummer "\6"
7 ? Gebruik "?" voor Character Nummer "\7"
8 ~ -=wordt-niet-gebruikt=-
9 ~ -=wordt-niet-gebruikt=-
10 I Plaats eigen-teken "I" (=nr 73) op CGRam voor teken "\0" = Audio Plug
11 G Plaats eigen-teken "G" (=nr 71) op CGRam voor teken "\1" = Din Plug Links
12 H Plaats eigen-teken "H" (=nr 72) op CGRam voor teken "\2" = Din Plug Rechts
13 ; Plaats eigen-teken ";" (=nr 59) op CGRam voor teken "\3" = Potmeter
14 = Plaats eigen-teken "=" (=nr 61) op CGRam voor teken "\4" = Schakelaar <
15>Plaats eigen-teken ">" (=nr 62) op CGRam voor teken "\5" = Schakelaar >
16 J Plaats eigen-teken "J" (=nr 74) op CGRam voor teken "\6" = Dip Switch Up
17 K Plaats eigen-teken "K" (=nr 75) op CGRam voor teken "\7" = Dip Switch Down
18 ~ -=wordt-niet-gebruikt=-
19 ~ -=wordt-niet-gebruikt=-
20#0 #0-terminated string (= C-eigenschap) Wordt niet gebruikt

Het plaatsen van de eigen-tekens wordt gedaan door de volgende functie:

 • void Poke_HelpPageChars(byte page, byte unit): Deze leest van regel 0 (van elk help-scherm) de tekens 10 t/m 17. Aan de hand van wat daarin staat, plaatst deze de eigen-tekens naar het Lcd-Display (met de funktie POKE_CHAR()). Staat er een "Spatie", dan wordt er geen teken naar het display gebracht (een IF-statement controleert op deze "Spatie").

De vertaalslag van een ASCII-teken (bij de dip-switches de "!" en de "?" naar "\6" en "\7") wordt gedaan in de functie:

 • void Display_HelpPage(byte page, byte unit, byte lcdkleur): Als eerste wordt boven besproken functie POKE_HELPPAGECHARS() aangeroepen, of te wel alle eigen-tekens worden in het display gezet.

  Daarna leest deze van elk help-scherm, regel voor regel (FOR (QY=1..Max_HelpLines)-statement), de tekens 1 voor 1 (FOR (QX=0..19)-statement).

  Dit teken wordt dan gecontroleerd op 1 van de opgegeven tekens (regel 0 de tekens 0 t/m 7) (FOR (QC=0..7)-statement).

  Een IF-statement doet de feitelijke controle op de opgegeven tekens en controleerd of het geen "Spatie" is. Een "Spatie" wordt NIET omgezet.

  Als laatste wordt het teken naar het display gestuurd.

De foto's tonen stukjes Help-source-code en bijbehorende help-schermen, zodat dit omzet-systeem zelf nog is uit te zoeken om dit beter te kunnen begrijpen. Deze omzettingen maken het maken van de help-schermen een stuk makkelijker EN overzichtelijker, zoals de source-code ook zal uitwijzen.

Er is wel een goed samenspel nodig met het eigen-teken-array. Want als de samenhang tussen beide arrays weg is, worden de help-schermen onduidelijk. Dit wordt uitgebreid genoemd in het deel over de Eigen-Tekens. 


[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Afbeeldingen

lib_help_01-fonttabel.jpg
1/14: lib_help_01-fonttabel.jpg.
lib_help_02-check.jpg
2/14: lib_help_02-check.jpg.
lib_help_03-page000-array.jpg
3/14: lib_help_03-page000-array.jpg.
lib_help_04-page000-lcd.jpg
4/14: lib_help_04-page000-lcd.jpg.
lib_help_05-content.jpg
5/14: lib_help_05-content.jpg.
lib_help_06-page041-lcd.jpg
6/14: lib_help_06-page041-lcd.jpg.
lib_help_07-page080-array.jpg
7/14: lib_help_07-page080-array.jpg.
lib_help_08-page080-lcd.jpg
8/14: lib_help_08-page080-lcd.jpg.
lib_help_09-page082-array.jpg
9/14: lib_help_09-page082-array.jpg.
lib_help_10-page082-lcd.jpg
10/14: lib_help_10-page082-lcd.jpg.
lib_help_11-page083-array.jpg
11/14: lib_help_11-page083-array.jpg.
lib_help_12-page083-lcd.jpg
12/14: lib_help_12-page083-lcd.jpg.
lib_help_13-page084-lcd.jpg
13/14: lib_help_13-page084-lcd.jpg.
lib_help_14-page110-lcd.jpg
14/14: lib_help_14-page110-lcd.jpg.


[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
Broncode: [1: Help Pagina's (.cpp)] [2: Help Pagina's (.h)]

1: De broncode van Help Pagina's (.cpp)

(Mon 01 January 2018) ArSid_Help.cpp: De komplete Help Pagina's (t/m de gegeven datum)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
//=======================================================================================
//
// ArSid_Help - The ArSid_Help Library
//
// The Help pages. Both text as well as the functions
//
//=======================================================================================

//
//  Mind you, there are severall Extern Vars from/ for other libraries
//

#ifndef ARSID_HELP_CPP
#define ARSID_HELP_CPP

#include "Arduino.h"
#include "Basic_Funk.h"
#include "ArSid_Help.h"
#include "ArSid_Panel.h"
#include "ArSid_Sid.h"
#include "ArSid_Lcd.h"
#include "ArSid_Chars.h"
#include "ArSid_Control.h"
#include "ArSid_Crsr.h"

// Next lines are needed for PROGMEM and pgm_read_byte_near-function
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>

//=====================================================================================
// Some Semifores for Doing Stuff Only when Needed.
extern byte Do_Sid_Data   ;   // >0 => To Set Sid Data into the Sid
extern byte Do_ShowLegend ;   // >0 => To Show Legend On The Screen
extern byte Do_ShowData   ;   // >0 => To Show Data On The Screen

// Some Cursor Vars and BitMasks
extern byte KeysCrsr      ;   // Keys Cursor/ Main BitPatern 0bEHRSDURL
extern byte KeysCrsrPrev  ;   // Keys Cursor/ Main - Vorige

//=====================================================================================

//  33      33    3333333333    33            33333333
//  33      33    33            33            33      33
//  33      33    33            33            33      33
//  3333333333    33333333      33            33333333
//  33      33    33            33            33
//  33      33    33            33            33
//  33      33    3333333333    3333333333    33
//

// The Help Texts

// Every screen is stored in one big array of 20 characters in 4 lines. An extra
// line (line 0 (NUL)) contains information about self-defined characters. There
// are 12 possible "Pages". Each page has 5 "Units".

// - Line 0 (NUL) [00..07]: The replacement characters.
// - Line 0 (NUL) [10..17]: Self-Defined char-number to copy.
// - Line 1       [all]   : a title line of the screen.
// - Line 2, 3, 4 [all]   : the help-text it self.

// It is possible to show self-defined characters on the screen. A maximum of 8
// different self-defined characters are possible, due to the Lcd Display. They
// are numbered 0..7.

// Because it seemed not to be possible to put the characters 0..7 directly in the
// array, a replace-mechanic has been built in. That's where line 0 (NUL) is used
// for. The first 8 characters in line 0 (NUL) is used to define which character
// in the screen will be replaced with the self-defined character 0..7. Of course
// every self-defined character can be used more than once in the screen.
// A <Space> means no-character has to replace.

// In this way, some excellent screens can be built and let others think that it's
// a special display that is used here.

// Also in the first line: Replace chars 10..17 with a single ASCII-"character" to
// define which self-defined character has to copy to place 0..7. In this way, each
// unit can have its own self-defined characters, undepending from the other units
// in the same page. Of course <Space> means nothing to copy - and may not to be
// used.

//=====================================================================================

const byte Max_HelpPage  = 11;   // Max Number of HelpPages [0..Max.
const byte Max_HelpLines =  4;   // Max Number of HelpLines on a Page [1..Max]
const byte Max_HelpUnits =  4;   // Max Number of HelpUnits [0..Max]

static const unsigned char HelpText_Lines[12][5][5][21] PROGMEM   = // [0..11][0..4][0..4][0..20]
            // [NumberPage][Line][NumberUnit][char]
            { { // NumberPage = 0  ====>  Help Check
              //   NumberUnit = 0        ,   NumberUnit = 1        ,   NumberUnit = 2        ,   NumberUnit = 3        ,    NumberUnit = 4
                { " @#$   Q~~89:;   Q~~" ,  " @#$   Q~~89:;   Q~~" ,  " @#$   Q~~89:;   Q~~" ,  " @#$   Q~~89:;   Q~~" ,  " @#$~  Q~~89:;P  Q~~" },
                { "0__[Check]__txxxQs_0" ,  "0__[Check]__txxxQs_1" ,  "0__[Check]__txxxQs_2" ,  "0__[Check]__txxxQs_3" ,  "0__[Check]__txxxQs_4" },
                { "@0022 4466 88AA CCEE" ,  "@0022 4466 88AA CCEE" ,  "#1133 5577 99BB DDFF" ,  "$0123 4567 89AB CDEF" ,  "txxxQs = Timing van " },
                { "#1133 5577 99BB DDFF" ,  "Schakelaars omHoog  " ,  "Schakelaars omLaag  " ,  "Potmeter controle,  " ,  "het Lcd Display.    " },
                { "$0123 4567 89AB CDEF" ,  "standen controle.   " ,  "standen controle.   " ,  "bereik [0..9 A..F]. " ,  "Deze is ong. 42~2Qs " }
              },
              { // NumberPage = 1  ====>  Help on Help
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "^       ~~89:;    ~~" },
                { "1___[ArSid_Help]___0" ,  "1___[ArSid_Help]___1" ,  "1___[ArSid_Help]___2" ,  "1___[ArSid_Help]___3" ,  "1_[ArSid_HelpKeys]_4" },
                { "1)
Help     4)
Note   " ,  "Sid Data: Controler " ,  "Midi Data: Inkomend " ,  "Monitor: Inkomend   " ,  "Keys <> Links/Rechts" },
                { "2)Controls 5)Midi   " ,  "standen worden      " ,  "Midi gegevens       " ,  "Midi verkeer wordt  " ,  "     ^v Op / Neer   " },
                { "3)Sids     6)Monitor" ,  "getoond.            " ,  "wordt getoond.      " ,  "weergegeven.        " ,  "    Esc Verlaat Help" }
              },
              { // NumberPage = 2  ====>  Help Control
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" },
                { "2__[Controls_Help]_0" ,  "2__[Controls_Help]_1" ,  "2__[Controls_Help]_2" ,  "2__[Controls_Help]_3" ,  "2__[Controls_Help]_4" },
                { "Tonen Controler     " ,  "Tonen Controler     " ,  "Tonen Controler     " ,  "                    " ,  "Toont Controler     " },
                { "standen:            " ,  "standen:            " ,  "standen:            " ,  "   (gereserveerd)   " ,  "waardes (potmeters &" },
                { "Decimaal            " ,  "Hexadecimaal        " ,  "Tijden en %         " ,  "                    " ,  "schakelaars)
.       " }
              },
              { // NumberPage = 3  ====>  Help Sids
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" },
                { "3____[Sids_Help]___0" ,  "3____[Sids_Help]___1" ,  "3____[Sids_Help]___2" ,  "3____[Sids_Help]___3" ,  "3____[Sids_Help]___4" },
                { "Tonen Controler Sid " ,  "Tonen Sid waardes:  " ,  "Tonen Sid waardes:  " ,  "                    " ,  "Toont Sid waardes.  " },
                { "standen:            " ,  "                    " ,  "                    " ,  "   (gereserveerd)   " ,  "                    " },
                { "Decimaal            " ,  "Hexadecimaal        " ,  "Tijden en %         " ,  "                    " ,  "                    " }
              },
              { // NumberPage = 4  ====>  Help Note
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" },
                { "4____[Note_Help]___0" ,  "4____[Note_Help]___1" ,  "4____[Note_Help]___2" ,  "4____[Note_Help]___3" ,  "4____[Note_Help]___4" },
                { "Tonen Noot waardes  " ,  "Tonen Noot waardes  " ,  "Tonen Akkoord-naam  " ,  "                    " ,  "Toont Noot waardes  " },
                { "en Akkoord-naam:    " ,  "en Akkoord-naam:    " ,  "en Akkoord-noten.   " ,  "   (gereserveerd)   " ,  "en Akkoord waardes. " },
                { "Decimaal            " ,  "Hexadecimaal        " ,  "                    " ,  "                    " ,  "                    " }
              },
              { // NumberPage = 5  ====>  Help Midi
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" },
                { "5____[Midi_Help]___0" ,  "5____[Midi_Help]___1" ,  "5____[Midi_Help]___2" ,  "5____[Midi_Help]___3" ,  "5____[Midi_Help]___4" },
                { "Tonen Inkomende     " ,  "Tonen Inkomende     " ,  "                    " ,  "                    " ,  "Toont Inkomende Midi" },
                { "Midi gegevens:      " ,  "Midi gegevens:      " ,  "   (gereserveerd)   " ,  "   (gereserveerd)   " ,  "als noten en        " },
                { "Decimaal            " ,  "Hexadecimaal        " ,  "                    " ,  "                    " ,  "waardes             " }
              },
              { // NumberPage = 6  ====>  Help Monitor
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" },
                { "6__[Monitor_Help]__0" ,  "6__[Monitor_Help]__1" ,  "6__[Monitor_Help]__2" ,  "6__[Monitor_Help]__3" ,  "6__[Monitor_Help]__4" },
                { "Tonen inkomend Midi " ,  "Tonen inkomend Midi " ,  "                    " ,  "                    " ,  "Toont Inkoment Data " },
                { "verkeer Kabel:      " ,  "verkeer Kabel:      " ,  "   (gereserveerd)   " ,  "   (gereserveerd)   " ,  "Dataverkeer recht-  " },
                { "Decimaal            " ,  "Hexadecimaal        " ,  "                    " ,  "                    " ,  "streeks als nummers " }
              },
              { // NumberPage = 7  ====>  Help Cursors
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "        ~~89:;    ~~" ,  "^       ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" ,  "        ~~89:;    ~~" },
                { "7____[Keys_Help]___0" ,  "7____[Keys_Help]___1" ,  "7____[Keys_Help]___2" ,  "7____[Keys_Help]___3" ,  "7____[Keys_Help]___4" },
                { "Esc-Help  Left-Right" ,  "<> Ga Linker/Rechts " ,  "Esc   Verlaat Scherm" ,  "Voice Selecteer Stem" ,  "Set  Doe Instelling " },
                { " Quiet      PageUp  " ,  "^  Ga Pagina Op     " ,  "Help  Help Pagina's " ,  "Sid   Selecteer Sid " ,  "     in Stem/Sid    " },
                { " Enter     PageDown " ,  "v  Ga Pagina Neer   " ,  "Quiet Zwijg Sids    " ,  "                    " ,  "Play Speel Noot af  " }
              },
              { // NumberPage = 8  ====>  Help Audio / Backside
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "*@#$%&  ~~IGH;=>JK~~" ,  "*@#$%&  ~~IGH;=>JK~~" ,  "*@#$%&  ~~IGH;=>JK~~" ,  "      !?~~IGH;=>JK~~" ,  "      !?~~IGH;=>JK~~" },
                { "8___[Audio_Help]___0" ,  "8_ [Aansluit_Help]_1" ,  "8__[Aansluit_Help]_2" ,  "8_[DipSwitch_Help]_3" ,  "8_[DipSwitch_Help]_4" },
                { " $   $   $   $ Sid 1" ,  "Audio In   *    *   " ,  " Thru  %& Out       " ,  "!!!? !!!? !!!? !!!! " ,  "   !!!? = Channel 01" },
                { "Lin Rin LuitRuit    " ,  "           L    R   " ,  "  @#   @#    Update " ,  "Chan Chan Chan Optie" ,  "tm ???? = Channel 15" },
                { " $   $   $   $ Sid 2" ,  "Audio Uit  *    *   " ,  "M in M uit    [USB] " ,  "In 1 In 2 Out       " ,  "   !!!! = Channel 16" }
              },
              { // NumberPage = 9  ====>  Help Leds/ Select
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "*     |!~~< CD=>EF~~" ,  "*     |!~~< CD=>EF~~" ,  "*     |!~~< CD=>EF~~" ,  "*       ~~< CD=>EF~~" ,  "  @#%&  ~~< CD=>EF~~" },
                { "9__[Led-Rij_Links]_0" ,  "9_[Led-Rij_Midden]_1" ,  "9_[Led-Rij_Rechts]_2" ,  "9_____[3_Leds]_____3" ,  "9__[Voice Select]__4" },
                { "     *  *  *  *|!*  " ,  "  *  *  *|!*  *  *  " ,  "  *|!*  *  *  *     " ,  "Fil-  *  *  *    Set" ,  "Select %   @# Select" },
                { "     0  1  2  3  4  " ,  "  5  6  7  8  9 10  " ,  " 11 12 13 14 15     " ,  "ter      |      Play" ,  "Stem--<      >---Sid" },
                { "    Midi In Clock   " ,  "   Midi In Clock    " ,  "   Midi In Clock    " ,  "   Midi Start/Stop  " ,  " 1/All %    & 1/All " }
              },
              { // NumberPage = 10 ====>  Help Upper Controls/ Select
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { " @#$  <>~~ 9:;=>?@~~" ,  " @#$  <>~~ 9:;=>?@~~" ,  " @#$  <>~~ 9:;=>?@~~" ,  " @#$  <>~~ 9:;=>?@~~" ,  " @#$%&<>~~ 9:;=>?@~~" },
                { "10[Potmeter_Links]_0" ,  "10[Potmeter_Rechts]1" ,  "10_[Schaks_Links]__2" ,  "10_[Schaks_Rechts]_3" ,  "10__[Toon_Select]__4" },
                { "  $    $    $    $  " ,  "  $    $    $    $  " ,  "  @    @    @    @  " ,  "  @    @    @    @  " ,  "Midi/    Monofoon   " },
                { "AttacDecaySustaRelea" ,  "Duty FilteResonVolum" ,  "DriehZaag Blok Ruis " ,  "OnOff  Lp   Bp   Hp " ,  "       %    &       " },
                { "<---ADSR Envelop--->" ,  "Blok <-Filter->      " ,  "<-----Golfvorm----->" , "<------Filter------>" ,  " Controle   Polyfoon" }
              },
              { // NumberPage = 11 ====>  Help Lower Controls/ Select
              //    NumberUnit = 0       ,    NumberUnit = 1       ,    NumberUnit = 2       ,    NumberUnit = 3       ,    NumberUnit = 4
                { "{}#$  <>~~?@:;=>AB~~" ,  "{}#$  <>~~?@:;=>AB~~" ,  "{}#$  <>~~?@:;=>AB~~" ,  "{}#$  <>~~?@:;=>AB~~" ,  "{}#$%&<>~~?@:;=>AB~~" },
                { "11[Potmeter_Links]_0" ,  "11[Potmeter_Rechts]1" ,  "11_[Schaks_Links]__2" ,  "11_[Schaks_Rechts]_3" ,  "11___[Set/Play]____4" },
                { "<Noot/Fre><NootAkko>" ,  "     <Transpos>     " ,  "<-----Modulatie---->" ,  "                    " ,  "Const->      <-Const" },
                { "Noot Fine Noot2Noot3" ,  "  nc Noot OctafAkord" ,  "Gate Sync Ringm Test" ,  "  nc   nc   nc   nc " ,  " Set   #    #   Play" },
                { "  $    $    $    $  " ,  "  $    $    $    $  " ,  "  #    #    #    #  " ,  "  #    #    #    #  " ,  "Puls--}      {--Puls" }
              }
            };

//=====================================================================================

void Write_HelpToLcd(byte page, byte unit, byte lcdkleur)
{ // Write the title-text of the help.
  if (Do_ShowLegend != 0)
     { // Display All Data onto the Lcd.
       // Sent Characters
       Clear_Led(0,19);
       Lcd_Clr();
       Write_Lcdback(lcdkleur);
       Lcd_Gotoxy(0,0);  Lcd_Print("____[ArSid_Help]____");
       Lcd_Gotoxy(0,1);  Lcd_Print("                    ");
       Lcd_Gotoxy(0,2);  Lcd_Print("                    ");
       Lcd_Gotoxy(0,3);  Lcd_Print("                    ");

       Do_ShowLegend = 0;
     }
}

void Poke_HelpPageChars(byte page, byte unit)
{ // Store some Self-defined Characters into the Lcd memory.
  // Look at the chars of the first-line, position [10]..[17]
  // And copy that character-number (= ASC() function).
  // FOR-loop 0 to 7; copy char into Lcd
  //   Poke_Char (0, Asc(Char), Lcd_Char);
  char cc=' ';
  for (byte qc=0; qc<=7; qc=qc+1)
      { // Get a char from the help-screen
        cc = pgm_read_byte_near( &(HelpText_Lines[page][0][unit][10+qc]) );
        // Now check if the Char is <Space>
        if (cc != ' ')
           { // Copy the Self-Defined Char
             Poke_Char (0, cc, qc);
           }
      } // next qc
}

void Display_HelpPage(byte page, byte unit, byte lcdkleur)
{ //  Display More Help on the Display
  // First Copy some self-defines chars into the Lcd Memory
  Poke_HelpPageChars(page, unit);
  // Declare some temp vars
  char cc = ' ';
  char c2 = ' ';
  // Display one page of Help
  for (byte qy=1; qy<=Max_HelpLines; qy=qy+1)
      { Lcd_Gotoxy(0,qy-1);
        for (byte qx=0; qx<=19; qx=qx+1)
            { // Get Help Page Char
              cc = pgm_read_byte_near( & (HelpText_Lines[page][qy][unit][qx]) );
              // Replace some chars into self-defined chars
              for (byte qc=0; qc<=7; qc=qc+1)
                  { // Get a char from the help-screen
                    c2 = pgm_read_byte_near( &(HelpText_Lines[page][0][unit][qc]) );
                    // Now check if the Char is special
                    if (cc == c2) && (c2 != ' ') )
                       { // Replace the Char
                         cc =  qc;
                       }
                  } // next qc
              // Display the char onto the screen.
              Lcd_Out(1, cc);
            } // next qx
      } // next qy
//  // In case of debugging, you can display the PAGE and UNIT number in the title-line
//  Lcd_Gotoxy( 0,0); Lcd_Number(page ,1);
//  Lcd_Gotoxy(19,0); Lcd_Number(unit ,1);
}

void Do_PageHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur)
{ // Show some Page Help on the Display
  byte Do_ShowHelp = 255;
  // Continue, until some keys are activated
  boolean continue_loop=true;
  while (continue_loop)
    { // First check if Pages must be shown
      if ( Do_ShowHelp != 0)
         { // Now Show the HelpText
           Write_HelpToLcd (page, unit, lcdkleur);
           Display_HelpPage (page, unit, lcdkleur);
           Do_ShowHelp = 0;
         }
      // Wait till Keys are Released
      while (KeysCrsr != 0)
        { // Keep on checking
          Check_KeysCrsr();
        }
      // Check Cursor Switches to scroll and to stop this mode.
      Check_KeysCrsr();
      // Now Handle the Crsr Locally
      if (KeysCrsr != 0)
         { // A key is pressed
           if (KeysCrsr & MaskLeft) != 0)
              { // Help Left
                if (unit > 0)           { unit = unit -1;       }
                else                    { unit = Max_HelpUnits;
                                          KeysCrsr = KeysCrsr | MaskUp;
                                        }
                Do_ShowHelp = 3;
              }
           if (KeysCrsr & MaskRight) != 0)
              { // Help Right
                if (unit < Max_HelpUnits) { unit = unit +1; }
                else                      { unit = 0;
                                            KeysCrsr = KeysCrsr | MaskDown;
                                          }
                Do_ShowHelp = 4;
              }
           if (KeysCrsr & MaskUp) != 0)
              { // Help Up
                if (page > 0)           { page = page -1;      }
                else                    { page = Max_HelpPage; }
                Do_ShowHelp = 1;
              }
           if (KeysCrsr & MaskDown) != 0)
              { // Help Down
                if (page < Max_HelpPage) { page = page +1; }
                else                     { page = 0;       }
                Do_ShowHelp = 2;
              }
           if (KeysCrsr & MaskHelp) != 0)
              { // Quiet the Sids
                Display_HelpOnHelp(page,unit,lcdkleur);
              }
           if (KeysCrsr & MaskQuiet) != 0)
              { // Quiet the Sids
                Sid_Init();
              }
           if (KeysCrsr & MaskEscape) != 0)
              { // Escape The Help
                Show_Escape();
                continue_loop = false;
              }
         }
    }
  // Wait till Keys are Released
  while (KeysCrsr != 0)
    { // Keep on checking
      Check_KeysCrsr();
    }
  // Clear Screen and "Clearing" Some Vars
  Lcd_Clr();
  KeysCrsr = 0;
  Do_Sid_Data   = 255;
  Do_ShowLegend = 255;
  Do_ShowData   = 255;
}

void Display_HelpOnHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur)
{ // Display Help The Screen - Help on Help
  // Show the text
  Lcd_Gotoxy(0,0);  Lcd_Print("?__[Help-On-Help]__?");
  Lcd_Gotoxy(0,1);  Lcd_Print("Blader door deze    ");
  Lcd_Gotoxy(0,2);  Lcd_Print("pagina's met de Crsr");
  Lcd_Gotoxy(0,3);  Lcd_Print("Toetsen. <Esc>=Einde");
}

void Display_CursorHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur)
{ // Display Help On The Screen - Help on Cursor Keys
  if (Do_ShowLegend != 0)
     { // Display All Data onto the Lcd.
       Lcd_Clr();
       Write_Lcdback(lcdkleur);
       // Store Music Notes into the Lcd memory
       Poke_Char (54,0,6);
       Poke_Char (54,1,7);
       // Show the text
       Lcd_Gotoxy(0,0);  Lcd_Print("\7___[Cursor_Keys]__\6");
       Lcd_Gotoxy(0,1);  Lcd_Print("Esc-Help  Left-Right");
       Lcd_Gotoxy(0,2);  Lcd_Print(" Quiet      PageUp  ");
       Lcd_Gotoxy(0,3);  Lcd_Print(" Enter     PageDown ");

       Do_ShowLegend = 0;
     }
}

//=====================================================================================

#endif // ARSID_HELP_CPPBroncode: [1: Help Pagina's (.cpp)] [2: Help Pagina's (.h)]

2: De broncode van Help Pagina's (.h)

(Mon 01 January 2018) ArSid_Help.h: De komplete Help Pagina's (t/m de gegeven datum)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
//=======================================================================================
//
// ArSid_Help - The ArSid_Help Library
//
// The Help pages. Both text as well as the functions
//
//=======================================================================================

#ifndef ARSID_HELP_H
#define ARSID_HELP_H

#include "Arduino.h"

//=====================================================================================

void Write_HelpToLcd(byte page, byte unit, byte lcdkleur);
  // Write the title-text of the help.

void Do_PageHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur);
  // Show some Page Help on the Display

void Display_HelpOnHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur);
  // Display Help-On-Help On The Screen

void Display_CursorHelp(byte page, byte unit, byte lcdkleur);
  // Display Help On The Screen

//=====================================================================================

#endif // ARSID_HELP_H
Broncode: [1: Help Pagina's (.cpp)] [2: Help Pagina's (.h)]
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]