ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Mon 18-Jan-21
15:24:46
Lib: Noten

Datum: Sat 02 February 2019
Samenvatting: Alle Noten informatie staan in grote arrays.
 Soort Artikel: Software
Status: Afgerond[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
lib_notes_1-ctrldec.jpg
1/9: lib_notes_1-ctrldec.jpg.
lib_notes_2-ctrlhex.jpg
2/9: lib_notes_2-ctrlhex.jpg.
lib_notes_3-ctrlname.jpg
3/9: lib_notes_3-ctrlname.jpg.
lib_notes_4-siddec.jpg
4/9: lib_notes_4-siddec.jpg.
lib_notes_5-sidhex.jpg
5/9: lib_notes_5-sidhex.jpg.
lib_notes_6-sidname.jpg
6/9: lib_notes_6-sidname.jpg.
Meer
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Deze Library bevat alle Noten informatie voor de ArSid. Hieronder vallen de Noten-Namen, Noten-frequenties, Noten-waardes voor de Sids, Akkoorden-informatie, Akkoorden-namen en de ADSR-tijd-strings.

Al deze informatie is in te delen in 3 soorten, namelijk Noten-, Akkoorden- en ADSR-informatie.

  • Noten-informatie: De Noten-arrays hebben (in principe) 256 verschillende elementen met de nummers [0] tot en met [255]. De Midi-nummering loopt echter vanaf 0 en loopt tot en met 127. Hier is gekozen om de Midi-nummering vast te leggen in de bovenste helft van de noot-arrays. Dit heeft als gevolg dat de Noot-nummers in de Arsid dus vanaf -128 (= index [0]) tot en met +127 (= index [255]) lopen. Hierdoor is het mogelijk om de noten met een (halve) noot (of meerdere) te transponeren. Zelfs het transponeren van komplete oktaven is zo mogelijk. Ik wilde geen beperkingen aanbrengen in het totale bereik. Ook heeft elke noot een frequentie en een naam. Ook deze wil ik op het display kunnen laten zien.

  • Akkoorden-informatie: Een tweede iets dat ik erin wilde hebben is om met 1 Midi-noot een kompleet akkoord te kunnen afspelen. De informatie bestaat uit een basis-noot en een bepaald aantal extra noten die gespeeld moeten worden, maar dan enkele (Midi-)nummers hoger (of lager) dan de basis-noot. Ook het aantal noten is per akkoord verschillend. Ook heeft elk akkoord een eigen naam, die ik op het display wil laten zien. Op het moment van schrijven zijn er ruim 35 verschillende akkoorden mogelijk.

  • ADSR-Informatie: Dit is een korte array van maar 16 elementen, want een Sid heeft maar 4-bits (per ADSR-parameter) om deze in te stellen. Maar er is geen lineair verband tussen deze 4-bit nummering (vanaf 0 ($0) tot en met 15 ($F)) en de tijdsduren dat een parameter duurt (bij de Attack, Decay en Release). Bij de Sustain is die er wel, maar voor de volledigheid staat ook deze informatie in dit array.

In de ArSid is ook al deze informatie in enkele grote arrays gestopt. En ook deze array staan (net als de andere grote arrays van de ArSid) in het programma-geheugen (zie de statements: "static" en "PROGMEM"). De voornaamste reden is hier dat het sneller is om data uit een array te halen dan om data elke keer weer te berekenen (met moeilijke (en dus tijdvretende) formules), zoals de waardes die in een Sid gestopt (ge-poke-d) moeten worden, nadat bekend is welke Midi-noot (nummer) er gespeeld moet worden en welke frequentie daarbij hoort.

Welke arrays dat zijn, wordt hieronder beschreven.

Pascal-records voor bepaalde arrays - niet in C++ (?).

In de programmeer-taal Pascal was er een mogelijkheid om Array's van RECORDs te gebruiken. In het kort komt dat neer op slechts 1 array, waarin elk element zelf diverse verschillende formaten variabelen kan bevatten.

Aangezien ik deze methode niet ken in C++ (of: ik beheers ze niet), worden hier voor enkele soortgelijke informatie meerdere losse arrays met dezelfde index-nummeringen gebruikt.

De Noten-Namen - [256][6].

Hierin staan alle namen van de noten, zowel vanaf oktaaf 0 tot en met oktaaf 9 (hogere waardes zijn niet mogelijk met de Sid), als van de negatieve oktaven, genummerd vanaf oktaaf -1 terug naar oktaaf -12 (met een minimum van 0.01Hz - of te wel een cyclus-tijd van 100seconden). Elk element bestaat uit 5 tekens (letters, cijfers).

De nummering loopt synchroon met de andere noot-arrays. De naam van dit array is: static const unsigned char NoteName [256][6] PROGMEM = // = [000..255],[0..5]

Dit array neemt 1.50 kilobyte in beslag.

De Noten-frequenties - [256].

Hierin staan alle frequenties van de noten ... en wel in centi-Hertz. Op deze manier hoeven er geen "float"-nummers opgeslagen te worden, maar blijven het gewoon "integer" getallen ... of (in dit geval) in "long"-integers. Dit bespaart EN wat geheuge-ruimte EN wat rekentijd.

De nummering loopt synchroon met de andere noot-arrays. De naam van dit array is: static const long NoteFreq [256] PROGMEM = // = [000..255]

Dit array neemt 0.25 kilobyte in beslag.

De Noten-waardes voor de Sids - [257*16] = [4097].

Hierin staan alle frequentie-waardes die rechtstreeks in de 2 frequentie registers van de Sid kan worden gestopt (ge-poke-d), inclusief de (15) tussenliggende frequentie-waardes die een Pitch-Bend wheel kan veroorzaken. De pitch-bend waarde vari-eerd van -8 tot en met +7, waarbij de 0 de waarde is voor de zuivere noot (dus zinder pitch-bend). Dit levert een reuze array op van 4096 plaatsen (+ 1 extra om een overloop te voorkomen).

Dit array is afkomstig van de berekeningen van de NotenGenerator.

Het cre-eren van een groot 1-dimensionaal array, in plaats van een array met 2 dimensies, heeft als voordeel dat de pitch-bend waarde zelf buiten zijn bereik kan liggen en dat daarmee automatisch een waarde van een buurnoot genomen kan worden, zonder extra controle en/ of rekenwerk te moeten gebruiken, terwijl de noten-variatie gewoon door kan lopen. Pitch-bend waardes van +/-9 (of hoger ... veel hoger) zijn daarmee mogelijk.

De nummering loopt synchroon met de andere noot-arrays, met dat verschil dat de index-waarde voor dit array met 16 vermenigvuldigd moet worden. De naam van dit array is: static const word NoteSid [257 * 16] PROGMEM = // = [0000..4096] [000..256][00..15]

Wat opvalt zijn de vele NUL-waardes aan het begin en het eind van dit array. De NULlen aan het begin komt overeen met 0Hz (NUL Hertz), of te wel geen geluid. De NULlen aan het eind geeft aan dat hier een frequentie gebruikt zou moeten worden die buiten het bereik van de Sid ligt, maar niet afgerond mag worden tot $FFFF (ong 3800Hz). Dit laatste zou valse noten laten horen, wat ongewenst is. Daarom is er gekozen om dan geen noot te laten horen (= NUL Hertz).

Dit array neemt iets meer dan 4.00 kilobyte in beslag. Elke verdubbeling van het aantal tussenliggende Pitch-bend-waardes heeft een verdubbeling van de array-grootte tot gevolg. Voorlopig lijkt mij dat dit aantal pitch-bend-waardes voldoende is, tot de praktijk anders gaat uitwijzen.

De Akkoorden-informaties - [41][7].

Hierin staat informatie over het spelen van akkoorden en bestaat per akkoord uit 7 elementen. Namelijk het aantal noten dat een akkoord heeft en (maximaal) 6 noot-verschuivingen van het akkoord. Elke noot-verschuiving is ten opzichten van de gespeelde noot en over het gehele noten-spectrum blijken alle noten op vaste afstanden te liggen.

De nummering loopt synchroon met het andere akkoorden-array. De naam van dit array is: static const short Akkoord [41][7] PROGMEM = // = [00..39],[0..6] { Aantal, Noot1, Noot2, Noot3, Noot4, Noot5, Noot6 }

Dit array neemt iets meer dan 0.28 kilobyte in beslag.

De Akkoorden-namen - [41][8].

Hierin staat informatie over de namen van de akkoorden.

Dit array neemt iets meer dan 0.32 kilobyte in beslag.

De nummering loopt synchroon met het andere akkoorden-array. De naam van dit array is: static const char AkkoordName [41][8] PROGMEM = // = [00..39],[0..7]

De ADSR-tijd-namen - [16][4][4].

Hierin staat informatie over de tijden van de Attack, Decay en Release EN het procentuele niveau van de Sustain. Elk element kan (maar) 3 tekens innemen, om de eenvoudige reden dat er op het display niet meer ruimte is gereserveerd voor deze informatie, zonder de layout te verstoren.

  • Attack, Decay, Release: Wat opvalt zijn de letters bij de getallen, namelijk "m", "c", "d" en "s". De betekenis hiervan is "milli" (= een duizendste), "centi" (= een honderdste), "deci" (= een tiende), "seconde". Hier geldt dat een getal als "0.002" wel 5 tekens inneemt en " 2m" maar drie (inclusief de spatie).

  • Sustain: Hierin staan de "waardes" in procenten, waarbij de hoogste waarde "99%" is, in plaats van 100%. De reden hiervoor is dat "100%" (met 4 tekens) te lang is.

De naam van dit array is: static const char ADSR_Times [16][4][4] PROGMEM = // = [00..15],[0..3], [0..3]

Dit array neemt 0.25 kilobyte in beslag.

En voor de rest?

Er staan nog enkele constantes in deze Library, namelijk:

  • NoteNameLen, AkkoordName_Len en ADSR_TimesLen: Voor tekst-lengtes (van de diverse namen).
  • Akkoord_Aantal: Over het aantal akkoorden.
  • AkkoordNoot_Aantal: Het maximaal aantal noten in een akkoord.

Er zijn geen functies aanwezig. 


[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Afbeeldingen

lib_notes_1-ctrldec.jpg
1/9: lib_notes_1-ctrldec.jpg.
lib_notes_2-ctrlhex.jpg
2/9: lib_notes_2-ctrlhex.jpg.
lib_notes_3-ctrlname.jpg
3/9: lib_notes_3-ctrlname.jpg.
lib_notes_4-siddec.jpg
4/9: lib_notes_4-siddec.jpg.
lib_notes_5-sidhex.jpg
5/9: lib_notes_5-sidhex.jpg.
lib_notes_6-sidname.jpg
6/9: lib_notes_6-sidname.jpg.
lib_notes_7-notehelp.jpg
7/9: lib_notes_7-notehelp.jpg.
lib_notes_8-notehex.jpg
8/9: lib_notes_8-notehex.jpg.
lib_notes_9-notename.jpg
9/9: lib_notes_9-notename.jpg.


[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
Broncode: [1: Notes (.cpp)] [2: Notes (.h)]

1: De broncode van Notes (.cpp)

(Mon 01 January 2018) ArSid_Notes.cpp: Alle Noten informatie in grote Array's

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
//=======================================================================================
//
// ArSid_Notes - The ArSid_Notes Library
//
// Array's with Midi Notes, Names, Frequencies and Sid Values
//
//=======================================================================================

#ifndef ARSID_NOTES_CPP
#define ARSID_NOTES_CPP

// Include some ArSid_ Libraries
#include "Arduino.h"
#include "ArSid_Notes.h"

//=====================================================================================

//  33      33      333333      3333333333    3333333333      333333
//  3333    33    33      33        33        33            33      33
//  33  33  33    33      33        33        33            33
//  33    3333    33      33        33        33333333        333333
//  33      33    33      33        33        33                    33
//  33      33    33      33        33        33            33      33
//  33      33      333333          33        3333333333      333333

// This Library contains only array's.

// All array's are in the Header-file.

//=====================================================================================

#endif // ARSID_NOTES_CPPBroncode: [1: Notes (.cpp)] [2: Notes (.h)]

2: De broncode van Notes (.h)

(Mon 01 January 2018) ArSid_Notes.h: Alle Noten informatie in grote Array's

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
//=======================================================================================
//
// ArSid_Notes - The ArSid_Notes Library
//
// Array's with Midi Notes, Names, Frequencies and Sid Values
//
//=======================================================================================

#ifndef ARSID_NOTES_H
#define ARSID_NOTES_H

#include "Arduino.h"
// Next lines are needed for PROGMEM and pgm_read_byte_near-function
//#include <avr/io.h>
//#include <avr/pgmspace.h>

//=====================================================================================

const byte NoteNameLen = 6;
static const unsigned char NoteName [256][6] PROGMEM = // = [000..255],[0..5]
                             // Names of the Midi-Notes
                             { "E-12 ",   // -128 E-12      0     0.00
                               "F-12 ",   // -127 F-12      0     0.00
                               "F-12#",   // -126 F-12#     0     0.00
                               "G-12 ",   // -125 G-12      0     0.00
                               "G-12#",   // -124 G-12#     0     0.00
                               "A-12 ",   // -123 A-12      0     0.00
                               "A-12#",   // -122 A-12#     0     0.00
                               "B-12 ",   // -121 B-12      0     0.01
                               "C-12 ",   // -120 C-12      0     0.01
                               "C-12#",   // -119 C-12#     0     0.01
                               "D-11 ",   // -118 D-11      0     0.01
                               "D-11#",   // -117 D-11#     0     0.01
                               "E-11 ",   // -116 E-11      0     0.01
                               "F-11 ",   // -115 F-11      0     0.01
                               "F-11#",   // -114 F-11#     0     0.01
                               "G-11 ",   // -113 G-11      0     0.01
                               "G-11#",   // -112 G-11#     0     0.01
                               "A-11 ",   // -111 A-11      0     0.01
                               "A-11#",   // -110 A-11#     0     0.01
                               "B-11 ",   // -109 B-11      0     0.02
                               "C-10 ",   // -108 C-10      0     0.02
                               "C-10#",   // -107 C-10#     0     0.02
                               "D-10 ",   // -106 D-10      0     0.02
                               "D-10#",   // -105 D-10#     0     0.02
                               "E-10 ",   // -104 E-10      0     0.02
                               "F-10 ",   // -103 F-10      0     0.02
                               "F-10#",   // -102 F-10#     0     0.02
                               "G-10 ",   // -101 G-10      0     0.02
                               "G-10#",   // -100 G-10#     0     0.03
                               "A-10 ",   // - 99 A-10      0     0.03
                               "A-10#",   // - 98 A-10#     0     0.03
                               "B-10 ",   // - 97 B-10      0     0.03
                               "C-9  ",   // - 96 C-9       0     0.03
                               "C-9# ",   // - 95 C-9#      0     0.03
                               "D-9  ",   // - 94 D-9       0     0.04
                               "D-9# ",   // - 93 D-9#      0     0.04
                               "E-9  ",   // - 92 E-9       0     0.04
                               "F-9  ",   // - 91 F-9       0     0.04
                               "F-9# ",   // - 90 F-9#      0     0.05
                               "G-9  ",   // - 89 G-9       0     0.05
                               "G-9# ",   // - 88 G-9#      0     0.05
                               "A-9  ",   // - 87 A-9       0     0.05
                               "A-9# ",   // - 86 A-9#      0     0.06
                               "B-9  ",   // - 85 B-9       1     0.06
                               "C-8  ",   // - 84 C-8       1     0.06
                               "C-8# ",   // - 83 C-8#      1     0.07
                               "D-8  ",   // - 82 D-8       1     0.07
                               "D-8# ",   // - 81 D-8#      1     0.08
                               "E-8  ",   // - 80 E-8       1     0.08
                               "F-8  ",   // - 79 F-8       1     0.09
                               "F-8# ",   // - 78 F-8#      1     0.09
                               "G-8  ",   // - 77 G-8       1     0.10
                               "G-8# ",   // - 76 G-8#      1     0.10
                               "A-8  ",   // - 75 A-8       1     0.11
                               "A-8# ",   // - 74 A-8#      1     0.11
                               "B-8  ",   // - 73 B-8       2     0.12
                               "C-7  ",   // - 72 C-7       2     0.13
                               "C-7# ",   // - 71 C-7#      2     0.14
                               "D-7  ",   // - 70 D-7       2     0.14
                               "D-7# ",   // - 69 D-7#      2     0.15
                               "E-7  ",   // - 68 E-7       2     0.16
                               "F-7  ",   // - 67 F-7       2     0.17
                               "F-7# ",   // - 66 F-7#      3     0.18
                               "G-7  ",   // - 65 G-7       3     0.19
                               "G-7# ",   // - 64 G-7#      3     0.20
                               "A-7  ",   // - 63 A-7       3     0.21
                               "A-7# ",   // - 62 A-7#      3     0.23
                               "B-7  ",   // - 61 B-7       4     0.24
                               "C-6  ",   // - 60 C-6       4     0.26
                               "C-6# ",   // - 59 C-6#      4     0.27
                               "D-6  ",   // - 58 D-6       4     0.29
                               "D-6# ",   // - 57 D-6#      5     0.30
                               "E-6  ",   // - 56 E-6       5     0.32
                               "F-6  ",   // - 55 F-6       5     0.34
                               "F-6# ",   // - 54 F-6#      6     0.36
                               "G-6  ",   // - 53 G-6       6     0.38
                               "G-6# ",   // - 52 G-6#      6     0.41
                               "A-6  ",   // - 51 A-6       7     0.43
                               "A-6# ",   // - 50 A-6#      7     0.46
                               "B-6  ",   // - 49 B-6       8     0.48
                               "C-5  ",   // - 48 C-5       8     0.51
                               "C-5# ",   // - 47 C-5#      9     0.54
                               "D-5  ",   // - 46 D-5       9     0.57
                               "D-5# ",   // - 45 D-5#     10     0.61
                               "E-5  ",   // - 44 E-5      10     0.64
                               "F-5  ",   // - 43 F-5      11     0.68
                               "F-5# ",   // - 42 F-5#     12     0.72
                               "G-5  ",   // - 41 G-5      12     0.77
                               "G-5# ",   // - 40 G-5#     13     0.81
                               "A-5  ",   // - 39 A-5      14     0.86
                               "A-5# ",   // - 38 A-5#     15     0.91
                               "B-5  ",   // - 37 B-5      16     0.96
                               "C-4  ",   // - 36 C-4      17     1.02
                               "C-4# ",   // - 35 C-4#     18     1.08
                               "D-4  ",   // - 34 D-4      19     1.15
                               "D-4# ",   // - 33 D-4#     20     1.22
                               "E-4  ",   // - 32 E-4      21     1.29
                               "F-4  ",   // - 31 F-4      22     1.36
                               "F-4# ",   // - 30 F-4#     24     1.45
                               "G-4  ",   // - 29 G-4      25     1.53
                               "G-4# ",   // - 28 G-4#     27     1.62
                               "A-4  ",   // - 27 A-4      28     1.72
                               "A-4# ",   // - 26 A-4#     30     1.82
                               "B-4  ",   // - 25 B-4      32     1.93
                               "C-3  ",   // - 24 C-3      34     2.04
                               "C-3# ",   // - 23 C-3#     36     2.17
                               "D-3  ",   // - 22 D-3      38     2.29
                               "D-3# ",   // - 21 D-3#     40     2.43
                               "E-3  ",   // - 20 E-3      43     2.58
                               "F-3  ",   // - 19 F-3      45     2.73
                               "F-3# ",   // - 18 F-3#     48     2.89
                               "G-3  ",   // - 17 G-3      51     3.06
                               "G-3# ",   // - 16 G-3#     54     3.25
                               "A-3  ",   // - 15 A-3      57     3.44
                               "A-3# ",   // - 14 A-3#     61     3.64
                               "B-3  ",   // - 13 B-3      64     3.86
                               "C-2  ",   // - 12 C-2      68     4.09
                               "C-2# ",   // - 11 C-2#     72     4.33
                               "D-2  ",   // - 10 D-2      77     4.59
                               "D-2# ",   // -  9 D-2#     81     4.86
                               "E-2  ",   // -  8 E-2      86     5.15
                               "F-2  ",   // -  7 F-2      91     5.46
                               "F-2# ",   // -  6 F-2#     97     5.78
                               "G-2  ",   // -  5 G-2     102     6.13
                               "G-2# ",   // -  4 G-2#    108     6.49
                               "A-2  ",   // -  3 A-2     115     6.88
                               "A-2# ",   // -  2 A-2#    122     7.29
                               "B-2  ",   // -  1 B-2     129     7.72
                               "C-1  ",   //    0 C-1     137     8.18
                               "C-1# ",   //    1 C-1#    145     8.66
                               "D-1  ",   //    2 D-1     154     9.18
                               "D-1# ",   //    3 D-1#    163     9.72
                               "E-1  ",   //    4 E-1     173    10.30
                               "F-1  ",   //    5 F-1     183    10.92
                               "F-1# ",   //    6 F-1#    194    11.56
                               "G-1  ",   //    7 G-1     205    12.25
                               "G-1# ",   //    8 G-1#    217    12.98
                               "A-1  ",   //    9 A-1     230    13.75
                               "A-1# ",   //   10 A-1#    244    14.57
                               "B-1  ",   //   11 B-1     259    15.44
                               "C0   ",   //   12 C0      274    16.35
                               "C0#  ",   //   13 C0#     291    17.32
                               "D0   ",   //   14 D0      308    18.35
                               "D0#  ",   //   15 D0#     326    19.44
                               "E0   ",   //   16 E0      346    20.60
                               "F0   ",   //   17 F0      366    21.83
                               "F0#  ",   //   18 F0#     388    23.12
                               "G0   ",   //   19 G0      411    24.50
                               "G0#  ",   //   20 G0#     435    25.96
                               "A0   ",   //   21 A0      461    27.50
                               "A0#  ",   //   22 A0#     489    29.14
                               "B0   ",   //   23 B0      518    30.87
                               "C1   ",   //   24 C1      549    32.70
                               "C1#  ",   //   25 C1#     581    34.65
                               "D1   ",   //   26 D1      616    36.71
                               "D1#  ",   //   27 D1#     652    38.89
                               "E1   ",   //   28 E1      691    41.20
                               "F1   ",   //   29 F1      732    43.65
                               "F1#  ",   //   30 F1#     776    46.25
                               "G1   ",   //   31 G1      822    49.00
                               "G1#  ",   //   32 G1#     871    51.91
                               "A1   ",   //   33 A1      923    55.00
                               "A1#  ",   //   34 A1#     978    58.27
                               "B1   ",   //   35 B1     1036    61.74
                               "C2   ",   //   36 C2     1097    65.41
                               "C2#  ",   //   37 C2#    1163    69.30
                               "D2   ",   //   38 D2     1232    73.42
                               "D2#  ",   //   39 D2#    1305    77.78
                               "E2   ",   //   40 E2     1383    82.41
                               "F2   ",   //   41 F2     1465    87.31
                               "F2#  ",   //   42 F2#    1552    92.50
                               "G2   ",   //   43 G2     1644    98.00
                               "G2#  ",   //   44 G2#    1742   103.83
                               "A2   ",   //   45 A2     1845   110.00
                               "A2#  ",   //   46 A2#    1955   116.54
                               "B2   ",   //   47 B2     2071   123.47
                               "C3   ",   //   48 C3     2195   130.81
                               "C3#  ",   //   49 C3#    2325   138.59
                               "D3   ",   //   50 D3     2463   146.83
                               "D3#  ",   //   51 D3#    2610   155.56
                               "E3   ",   //   52 E3     2765   164.81
                               "F3   ",   //   53 F3     2930   174.61
                               "F3#  ",   //   54 F3#    3104   185.00
                               "G3   ",   //   55 G3     3288   196.00
                               "G3#  ",   //   56 G3#    3484   207.65
                               "A3   ",   //   57 A3     3691   220.00
                               "A3#  ",   //   58 A3#    3910   233.08
                               "B3   ",   //   59 B3     4143   246.94
                               "C4   ",   //   60 C4     4390   261.62
                               "C4#  ",   //   61 C4#    4650   277.18
                               "D4   ",   //   62 D4     4927   293.66
                               "D4#  ",   //   63 D4#    5220   311.13
                               "E4   ",   //   64 E4     5530   329.63
                               "F4   ",   //   65 F4     5859   349.23
                               "F4#  ",   //   66 F4#    6207   370.00
                               "G4   ",   //   67 G4     6577   392.00
                               "G4#  ",   //   68 G4#    6968   415.30
                               "A4   ",   //   69 A4     7382   440.00
                               "A4#  ",   //   70 A4#    7821   466.16
                               "B4   ",   //   71 B4     8286   493.88
                               "C5   ",   //   72 C5     8779   523.25
                               "C5#  ",   //   73 C5#    9301   554.37
                               "D5   ",   //   74 D5     9854   587.33
                               "D5#  ",   //   75 D5#   10440   622.25
                               "E5   ",   //   76 E5    11060   659.25
                               "F5   ",   //   77 F5    11718   698.46
                               "F5#  ",   //   78 F5#   12415   740.00
                               "G5   ",   //   79 G5    13153   783.99
                               "G5#  ",   //   80 G5#   13935   830.61
                               "A5   ",   //   81 A5    14764   880.00
                               "A5#  ",   //   82 A5#   15642   932.33
                               "B5   ",   //   83 B5    16572   987.77
                               "C6   ",   //   84 C6    17557  1046.50
                               "C6#  ",   //   85 C6#   18601  1108.73
                               "D6   ",   //   86 D6    19709  1174.66
                               "D6#  ",   //   87 D6#   20897  1244.51
                               "E6   ",   //   88 E6    22121  1318.51
                               "F6   ",   //   89 F6    23436  1396.91
                               "F6#  ",   //   90 F6#   24830  1479.98
                               "G6   ",   //   91 G6    26306  1567.98
                               "G6#  ",   //   92 G6#   27871  1661.22
                               "A6   ",   //   93 A6    29528  1760.00
                               "A6#  ",   //   94 A6#   31234  1864.65
                               "B6   ",   //   95 B6    33144  1975.53
                               "C7   ",   //   96 C7    35115  2093.00
                               "C7#  ",   //   97 C7#   37203  2217.46
                               "D7   ",   //   98 D7    39415  2349.32
                               "D7#  ",   //   99 D7#   41759  2489.01
                               "E7   ",   //  100 E7    44242  2637.02
                               "F7   ",   //  101 F7    46873  2793.83
                               "F7#  ",   //  102 F7#   49660  2959.95
                               "G7   ",   //  103 G7    52613  3135.96
                               "G7#  ",   //  104 G7#   55741  3322.44
                               "A7   ",   //  105 A7    59056  3520.00
                               "A7#  ",   //  106 A7#   62567  3729.31
                               "B7   ",   //  107 B7    TooHi  3951.06 *66288  *1F2F0
                               "C8   ",   //  108 C8    TooHi  4186.00
                               "C8#  ",   //  109 C8#   TooHi  4434.92
                               "D8   ",   //  110 D8    TooHi  4698.64
                               "D8#  ",   //  111 D8#   TooHi  4978.02
                               "E8   ",   //  112 E8    TooHi  5274.04
                               "F8   ",   //  113 F8    TooHi  5587.66
                               "F8#  ",   //  114 F8#   TooHi  5919.90
                               "G8   ",   //  115 G8    TooHi  6271.92
                               "G8#  ",   //  116 G8#   TooHi  6644.88
                               "A8   ",   //  117 A8    TooHi  7040.00
                               "A8#  ",   //  118 A8#   TooHi  7458.62
                               "B8   ",   //  119 B8    TooHi  7902.12
                               "C9   ",   //  120 C9    TooHi  8372.00
                               "C9#  ",   //  121 C9#   TooHi  8869.84
                               "D9   ",   //  122 D9    TooHi  9397.28
                               "D9#  ",   //  123 D9#   TooHi  9956.04
                               "E9   ",   //  124 E9    TooHi 10548.08
                               "F9   ",   //  125 F9    TooHi 11175.32
                               "F9#  ",   //  126 F9#   TooHi 11839.80
                               "     "    //  127 G9    TooHi 12543.84
                             };

static const long NoteFreq [256] PROGMEM = // = [000..255]
                             // Frequencies of the Midi-Notes (in centiHertz, generating whole numbers).
                             {       0,   // -128 E-12      0     0.00
                                     0,   // -127 F-12      0     0.00
                                     0,   // -126 F-12#     0     0.00
                                     0,   // -125 G-12      0     0.00
                                     0,   // -124 G-12#     0     0.00
                                     0,   // -123 A-12      0     0.00
                                     0,   // -122 A-12#     0     0.00
                                     1,   // -121 B-12      0     0.01
                                     1,   // -120 C-12      0     0.01
                                     1,   // -119 C-12#     0     0.01
                                     1,   // -118 D-11      0     0.01
                                     1,   // -117 D-11#     0     0.01
                                     1,   // -116 E-11      0     0.01
                                     1,   // -115 F-11      0     0.01
                                     1,   // -114 F-11#     0     0.01
                                     1,   // -113 G-11      0     0.01
                                     1,   // -112 G-11#     0     0.01
                                     1,   // -111 A-11      0     0.01
                                     1,   // -110 A-11#     0     0.01
                                     2,   // -109 B-11      0     0.02
                                     2,   // -108 C-10      0     0.02
                                     2,   // -107 C-10#     0     0.02
                                     2,   // -106 D-10      0     0.02
                                     2,   // -105 D-10#     0     0.02
                                     2,   // -104 E-10      0     0.02
                                     2,   // -103 F-10      0     0.02
                                     2,   // -102 F-10#     0     0.02
                                     2,   // -101 G-10      0     0.02
                                     3,   // -100 G-10#     0     0.03
                                     3,   // - 99 A-10      0     0.03
                                     3,   // - 98 A-10#     0     0.03
                                     3,   // - 97 B-10      0     0.03
                                     3,   // - 96 C-9       0     0.03
                                     3,   // - 95 C-9#      0     0.03
                                     4,   // - 94 D-9       0     0.04
                                     4,   // - 93 D-9#      0     0.04
                                     4,   // - 92 E-9       0     0.04
                                     4,   // - 91 F-9       0     0.04
                                     5,   // - 90 F-9#      0     0.05
                                     5,   // - 89 G-9       0     0.05
                                     5,   // - 88 G-9#      0     0.05
                                     5,   // - 87 A-9       0     0.05
                                     6,   // - 86 A-9#      0     0.06
                                     6,   // - 85 B-9       1     0.06
                                     6,   // - 84 C-8       1     0.06
                                     7,   // - 83 C-8#      1     0.07
                                     7,   // - 82 D-8       1     0.07
                                     8,   // - 81 D-8#      1     0.08
                                     8,   // - 80 E-8       1     0.08
                                     9,   // - 79 F-8       1     0.09
                                     9,   // - 78 F-8#      1     0.09
                                    10,   // - 77 G-8       1     0.10
                                    10,   // - 76 G-8#      1     0.10
                                    11,   // - 75 A-8       1     0.11
                                    11,   // - 74 A-8#      1     0.11
                                    12,   // - 73 B-8       2     0.12
                                    13,   // - 72 C-7       2     0.13
                                    14,   // - 71 C-7#      2     0.14
                                    14,   // - 70 D-7       2     0.14
                                    15,   // - 69 D-7#      2     0.15
                                    16,   // - 68 E-7       2     0.16
                                    17,   // - 67 F-7       2     0.17
                                    18,   // - 66 F-7#      3     0.18
                                    19,   // - 65 G-7       3     0.19
                                    20,   // - 64 G-7#      3     0.20
                                    21,   // - 63 A-7       3     0.21
                                    23,   // - 62 A-7#      3     0.23
                                    24,   // - 61 B-7       4     0.24
                                    26,   // - 60 C-6       4     0.26
                                    27,   // - 59 C-6#      4     0.27
                                    29,   // - 58 D-6       4     0.29
                                    30,   // - 57 D-6#      5     0.30
                                    32,   // - 56 E-6       5     0.32
                                    34,   // - 55 F-6       5     0.34
                                    36,   // - 54 F-6#      6     0.36
                                    38,   // - 53 G-6       6     0.38
                                    41,   // - 52 G-6#      6     0.41
                                    43,   // - 51 A-6       7     0.43
                                    46,   // - 50 A-6#      7     0.46
                                    48,   // - 49 B-6       8     0.48
                                    51,   // - 48 C-5       8     0.51
                                    54,   // - 47 C-5#      9     0.54
                                    57,   // - 46 D-5       9     0.57
                                    61,   // - 45 D-5#     10     0.61
                                    64,   // - 44 E-5      10     0.64
                                    68,   // - 43 F-5      11     0.68
                                    72,   // - 42 F-5#     12     0.72
                                    77,   // - 41 G-5      12     0.77
                                    81,   // - 40 G-5#     13     0.81
                                    86,   // - 39 A-5      14     0.86
                                    91,   // - 38 A-5#     15     0.91
                                    96,   // - 37 B-5      16     0.96
                                   102,   // - 36 C-4      17     1.02
                                   108,   // - 35 C-4#     18     1.08
                                   115,   // - 34 D-4      19     1.15
                                   122,   // - 33 D-4#     20     1.22
                                   129,   // - 32 E-4      21     1.29
                                   136,   // - 31 F-4      22     1.36
                                   145,   // - 30 F-4#     24     1.45
                                   153,   // - 29 G-4      25     1.53
                                   162,   // - 28 G-4#     27     1.62
                                   172,   // - 27 A-4      28     1.72
                                   182,   // - 26 A-4#     30     1.82
                                   193,   // - 25 B-4      32     1.93
                                   204,   // - 24 C-3      34     2.04
                                   217,   // - 23 C-3#     36     2.17
                                   229,   // - 22 D-3      38     2.29
                                   243,   // - 21 D-3#     40     2.43
                                   258,   // - 20 E-3      43     2.58
                                   273,   // - 19 F-3      45     2.73
                                   289,   // - 18 F-3#     48     2.89
                                   306,   // - 17 G-3      51     3.06
                                   325,   // - 16 G-3#     54     3.25
                                   344,   // - 15 A-3      57     3.44
                                   364,   // - 14 A-3#     61     3.64
                                   386,   // - 13 B-3      64     3.86
                                   409,   // - 12 C-2      68     4.09
                                   433,   // - 11 C-2#     72     4.33
                                   459,   // - 10 D-2      77     4.59
                                   486,   // -  9 D-2#     81     4.86
                                   515,   // -  8 E-2      86     5.15
                                   546,   // -  7 F-2      91     5.46
                                   578,   // -  6 F-2#     97     5.78
                                   613,   // -  5 G-2     102     6.13
                                   649,   // -  4 G-2#    108     6.49
                                   688,   // -  3 A-2     115     6.88
                                   729,   // -  2 A-2#    122     7.29
                                   772,   // -  1 B-2     129     7.72
                                   818,   //    0 C-1     137     8.18
                                   866,   //    1 C-1#    145     8.66
                                   918,   //    2 D-1     154     9.18
                                   972,   //    3 D-1#    163     9.72
                                  1030,   //    4 E-1     173    10.30
                                  1092,   //    5 F-1     183    10.92
                                  1156,   //    6 F-1#    194    11.56
                                  1225,   //    7 G-1     205    12.25
                                  1298,   //    8 G-1#    217    12.98
                                  1375,   //    9 A-1     230    13.75
                                  1457,   //   10 A-1#    244    14.57
                                  1544,   //   11 B-1     259    15.44
                                  1635,   //   12 C0      274    16.35
                                  1732,   //   13 C0#     291    17.32
                                  1835,   //   14 D0      308    18.35
                                  1944,   //   15 D0#     326    19.44
                                  2060,   //   16 E0      346    20.60
                                  2183,   //   17 F0      366    21.83
                                  2312,   //   18 F0#     388    23.12
                                  2450,   //   19 G0      411    24.50
                                  2596,   //   20 G0#     435    25.96
                                  2750,   //   21 A0      461    27.50
                                  2914,   //   22 A0#     489    29.14
                                  3087,   //   23 B0      518    30.87
                                  3270,   //   24 C1      549    32.70
                                  3465,   //   25 C1#     581    34.65
                                  3671,   //   26 D1      616    36.71
                                  3889,   //   27 D1#     652    38.89
                                  4120,   //   28 E1      691    41.20
                                  4365,   //   29 F1      732    43.65
                                  4625,   //   30 F1#     776    46.25
                                  4900,   //   31 G1      822    49.00
                                  5191,   //   32 G1#     871    51.91
                                  5500,   //   33 A1      923    55.00
                                  5827,   //   34 A1#     978    58.27
                                  6174,   //   35 B1     1036    61.74
                                  6541,   //   36 C2     1097    65.41
                                  6930,   //   37 C2#    1163    69.30
                                  7342,   //   38 D2     1232    73.42
                                  7778,   //   39 D2#    1305    77.78
                                  8241,   //   40 E2     1383    82.41
                                  8731,   //   41 F2     1465    87.31
                                  9250,   //   42 F2#    1552    92.50
                                  9800,   //   43 G2     1644    98.00
                                 10383,   //   44 G2#    1742   103.83
                                 11000,   //   45 A2     1845   110.00
                                 11654,   //   46 A2#    1955   116.54
                                 12347,   //   47 B2     2071   123.47
                                 13081,   //   48 C3     2195   130.81
                                 13859,   //   49 C3#    2325   138.59
                                 14683,   //   50 D3     2463   146.83
                                 15556,   //   51 D3#    2610   155.56
                                 16481,   //   52 E3     2765   164.81
                                 17461,   //   53 F3     2930   174.61
                                 18500,   //   54 F3#    3104   185.00
                                 19600,   //   55 G3     3288   196.00
                                 20765,   //   56 G3#    3484   207.65
                                 22000,   //   57 A3     3691   220.00
                                 23308,   //   58 A3#    3910   233.08
                                 24694,   //   59 B3     4143   246.94
                                 26162,   //   60 C4     4390   261.62
                                 27718,   //   61 C4#    4650   277.18
                                 29366,   //   62 D4     4927   293.66
                                 31113,   //   63 D4#    5220   311.13
                                 32963,   //   64 E4     5530   329.63
                                 34923,   //   65 F4     5859   349.23
                                 37000,   //   66 F4#    6207   370.00
                                 39200,   //   67 G4     6577   392.00
                                 41530,   //   68 G4#    6968   415.30
                                 44000,   //   69 A4     7382   440.00
                                 46616,   //   70 A4#    7821   466.16
                                 49388,   //   71 B4     8286   493.88
                                 52325,   //   72 C5     8779   523.25
                                 55437,   //   73 C5#    9301   554.37
                                 58733,   //   74 D5     9854   587.33
                                 62225,   //   75 D5#   10440   622.25
                                 65925,   //   76 E5    11060   659.25
                                 69846,   //   77 F5    11718   698.46
                                 74000,   //   78 F5#   12415   740.00
                                 78399,   //   79 G5    13153   783.99
                                 83061,   //   80 G5#   13935   830.61
                                 88000,   //   81 A5    14764   880.00
                                 93233,   //   82 A5#   15642   932.33
                                 98777,   //   83 B5    16572   987.77
                                104650,   //   84 C6    17557  1046.50
                                110873,   //   85 C6#   18601  1108.73
                                117466,   //   86 D6    19709  1174.66
                                124451,   //   87 D6#   20897  1244.51
                                131851,   //   88 E6    22121  1318.51
                                139691,   //   89 F6    23436  1396.91
                                147998,   //   90 F6#   24830  1479.98
                                156798,   //   91 G6    26306  1567.98
                                166122,   //   92 G6#   27871  1661.22
                                176000,   //   93 A6    29528  1760.00
                                186465,   //   94 A6#   31234  1864.65
                                197553,   //   95 B6    33144  1975.53
                                209300,   //   96 C7    35115  2093.00
                                221746,   //   97 C7#   37203  2217.46
                                234932,   //   98 D7    39415  2349.32
                                248901,   //   99 D7#   41759  2489.01
                                263702,   //  100 E7    44242  2637.02
                                279383,   //  101 F7    46873  2793.83
                                295995,   //  102 F7#   49660  2959.95
                                313596,   //  103 G7    52613  3135.96
                                332244,   //  104 G7#   55741  3322.44
                                352000,   //  105 A7    59056  3520.00
                                372931,   //  106 A7#   62567  3729.31
                                395106,   //  107 B7    TooHi  3951.06 *66288  *1F2F0
                                418600,   //  108 C8    TooHi  4186.00
                                443492,   //  109 C8#   TooHi  4434.92
                                469864,   //  110 D8    TooHi  4698.64
                                497802,   //  111 D8#   TooHi  4978.02
                                527404,   //  112 E8    TooHi  5274.04
                                558766,   //  113 F8    TooHi  5587.66
                                591990,   //  114 F8#   TooHi  5919.90
                                627192,   //  115 G8    TooHi  6271.92
                                664488,   //  116 G8#   TooHi  6644.88
                                704000,   //  117 A8    TooHi  7040.00
                                745862,   //  118 A8#   TooHi  7458.62
                                790212,   //  119 B8    TooHi  7902.12
                                837200,   //  120 C9    TooHi  8372.00
                                886984,   //  121 C9#   TooHi  8869.84
                                939728,   //  122 D9    TooHi  9397.28
                                995604,   //  123 D9#   TooHi  9956.04
                               1054808,   //  124 E9    TooHi 10548.08
                               1117532,   //  125 F9    TooHi 11175.32
                               1183980,   //  126 F9#   TooHi 11839.80
                               1254384    //  127 G9    TooHi 12543.84
                             };

static const word NoteSid [257 * 16] PROGMEM = // =  [0000..4096]  [000..256][00..15]
                             // Sid Values of the Midi-Notes.
                             //    -8,     -7,     -6,     -5,      -4,     -3,     -2,     -1,       0,      1,      2,      3,       4,      5,      6,      7   // Nr
                             { 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -128
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -127
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -126
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -125
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -124
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -123
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -122
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -121
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -120
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -119
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -118
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -117
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -116
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -115
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -114
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -113
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -112
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -111
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -110
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -109
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -108
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -107
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -106
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -105
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -104
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -103
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -102
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -101
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -100
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 99
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 98
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 97
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 96
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 95
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 94
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 93
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 92
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 91
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 90
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 89
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 88
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 87
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // - 86
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 85
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 84
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 83
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 82
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 81
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 80
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 79
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 78
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 77
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 76
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 75
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  // - 74
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  // - 73
                               0x0001, 0x0001, 0x0001, 0x0001,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  // - 72
                               0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  // - 71
                               0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  // - 70
                               0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  // - 69
                               0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  // - 68
                               0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  // - 67
                               0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0002, 0x0002, 0x0002, 0x0002,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  // - 66
                               0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  // - 65
                               0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  // - 64
                               0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  // - 63
                               0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  // - 62
                               0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0003, 0x0003, 0x0003, 0x0003,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  // - 61
                               0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  // - 60
                               0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  // - 59
                               0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  // - 58
                               0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  // - 57
                               0x0005, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0004, 0x0004, 0x0004, 0x0004,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  // - 56
                               0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  // - 55
                               0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  0x0005, 0x0005, 0x0005, 0x0005,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  // - 54
                               0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  // - 53
                               0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  // - 52
                               0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0006, 0x0006, 0x0006, 0x0006,  0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  // - 51
                               0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  // - 50
                               0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  0x0007, 0x0007, 0x0007, 0x0007,  0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  // - 49
                               0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  // - 48
                               0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  0x0008, 0x0008, 0x0008, 0x0008,  0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  // - 47
                               0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  // - 46
                               0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  0x0009, 0x0009, 0x0009, 0x0009,  0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  // - 45
                               0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  // - 44
                               0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  0x000A, 0x000A, 0x000A, 0x000A,  0x000B, 0x000B, 0x000B, 0x000B,  0x000B, 0x000B, 0x000B, 0x000B,  // - 43
                               0x000B, 0x000B, 0x000B, 0x000B,  0x000B, 0x000B, 0x000B, 0x000B,  0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  // - 42
                               0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  // - 41
                               0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  0x000C, 0x000C, 0x000C, 0x000C,  0x000D, 0x000D, 0x000D, 0x000D,  0x000D, 0x000D, 0x000D, 0x000D,  // - 40
                               0x000D, 0x000D, 0x000D, 0x000D,  0x000D, 0x000D, 0x000D, 0x000D,  0x000E, 0x000E, 0x000E, 0x000E,  0x000E, 0x000E, 0x000E, 0x000E,  // - 39
                               0x000E, 0x000E, 0x000E, 0x000E,  0x000E, 0x000E, 0x000E, 0x000E,  0x000F, 0x000F, 0x000F, 0x000F,  0x000F, 0x000F, 0x000F, 0x000F,  // - 38
                               0x000F, 0x000F, 0x000F, 0x000F,  0x000F, 0x000F, 0x000F, 0x000F,  0x0010, 0x0010, 0x0010, 0x0010,  0x0010, 0x0010, 0x0010, 0x0010,  // - 37
                               0x0010, 0x0010, 0x0010, 0x0010,  0x0010, 0x0010, 0x0010, 0x0010,  0x0011, 0x0011, 0x0011, 0x0011,  0x0011, 0x0011, 0x0011, 0x0011,  // - 36
                               0x0011, 0x0011, 0x0011, 0x0011,  0x0011, 0x0011, 0x0011, 0x0011,  0x0012, 0x0012, 0x0012, 0x0012,  0x0012, 0x0012, 0x0012, 0x0012,  // - 35
                               0x0012, 0x0012, 0x0012, 0x0012,  0x0012, 0x0012, 0x0012, 0x0012,  0x0013, 0x0013, 0x0013, 0x0013,  0x0013, 0x0013, 0x0013, 0x0013,  // - 34
                               0x0013, 0x0013, 0x0013, 0x0013,  0x0013, 0x0013, 0x0013, 0x0013,  0x0014, 0x0014, 0x0014, 0x0014,  0x0014, 0x0014, 0x0014, 0x0014,  // - 33
                               0x0014, 0x0014, 0x0014, 0x0014,  0x0014, 0x0014, 0x0014, 0x0014,  0x0015, 0x0015, 0x0015, 0x0015,  0x0015, 0x0015, 0x0015, 0x0015,  // - 32
                               0x0015, 0x0015, 0x0015, 0x0015,  0x0015, 0x0015, 0x0015, 0x0015,  0x0016, 0x0016, 0x0016, 0x0016,  0x0016, 0x0016, 0x0016, 0x0016,  // - 31
                               0x0017, 0x0017, 0x0017, 0x0017,  0x0017, 0x0017, 0x0017, 0x0017,  0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,  0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,  // - 30
                               0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,  0x0018, 0x0018, 0x0018, 0x0018,  0x0019, 0x0019, 0x0019, 0x0019,  0x0019, 0x0019, 0x0019, 0x0019,  // - 29
                               0x001A, 0x001A, 0x001A, 0x001A,  0x001A, 0x001A, 0x001A, 0x001A,  0x001B, 0x001B, 0x001B, 0x001B,  0x001B, 0x001B, 0x001B, 0x001B,  // - 28
                               0x001B, 0x001B, 0x001B, 0x001B,  0x001B, 0x001B, 0x001B, 0x001B,  0x001C, 0x001C, 0x001C, 0x001C,  0x001C, 0x001C, 0x001C, 0x001C,  // - 27
                               0x001D, 0x001D, 0x001D, 0x001D,  0x001D, 0x001D, 0x001D, 0x001D,  0x001E, 0x001E, 0x001E, 0x001E,  0x001E, 0x001E, 0x001E, 0x001E,  // - 26
                               0x001F, 0x001F, 0x001F, 0x001F,  0x001F, 0x001F, 0x001F, 0x001F,  0x0020, 0x0020, 0x0020, 0x0020,  0x0020, 0x0020, 0x0020, 0x0020,  // - 25
                               0x0021, 0x0021, 0x0021, 0x0021,  0x0021, 0x0021, 0x0021, 0x0021,  0x0022, 0x0022, 0x0022, 0x0022,  0x0022, 0x0022, 0x0022, 0x0022,  // - 24
                               0x0022, 0x0023, 0x0023, 0x0023,  0x0023, 0x0023, 0x0023, 0x0023,  0x0024, 0x0024, 0x0024, 0x0024,  0x0024, 0x0024, 0x0024, 0x0024,  // - 23
                               0x0024, 0x0025, 0x0025, 0x0025,  0x0025, 0x0025, 0x0025, 0x0025,  0x0026, 0x0026, 0x0026, 0x0026,  0x0026, 0x0026, 0x0026, 0x0026,  // - 22
                               0x0026, 0x0027, 0x0027, 0x0027,  0x0027, 0x0027, 0x0027, 0x0027,  0x0028, 0x0028, 0x0028, 0x0028,  0x0028, 0x0028, 0x0028, 0x0029,  // - 21
                               0x0029, 0x0029, 0x002A, 0x002A,  0x002A, 0x002A, 0x002A, 0x002A,  0x002B, 0x002B, 0x002B, 0x002B,  0x002B, 0x002B, 0x002B, 0x002C,  // - 20
                               0x002B, 0x002B, 0x002C, 0x002C,  0x002C, 0x002C, 0x002C, 0x002C,  0x002D, 0x002D, 0x002D, 0x002D,  0x002D, 0x002D, 0x002D, 0x002E,  // - 19
                               0x002E, 0x002E, 0x002E, 0x002F,  0x002F, 0x002F, 0x002F, 0x002F,  0x0030, 0x0030, 0x0030, 0x0030,  0x0030, 0x0030, 0x0031, 0x0031,  // - 18
                               0x0031, 0x0031, 0x0031, 0x0032,  0x0032, 0x0032, 0x0032, 0x0032,  0x0033, 0x0033, 0x0033, 0x0033,  0x0033, 0x0033, 0x0034, 0x0034,  // - 17
                               0x0034, 0x0034, 0x0034, 0x0035,  0x0035, 0x0035, 0x0035, 0x0035,  0x0036, 0x0036, 0x0036, 0x0036,  0x0036, 0x0036, 0x0037, 0x0037,  // - 16
                               0x0037, 0x0037, 0x0037, 0x0037,  0x0038, 0x0038, 0x0038, 0x0038,  0x0039, 0x0039, 0x0039, 0x0039,  0x0039, 0x003A, 0x003A, 0x003A,  // - 15
                               0x003B, 0x003B, 0x003B, 0x003B,  0x003C, 0x003C, 0x003C, 0x003C,  0x003D, 0x003D, 0x003D, 0x003D,  0x003D, 0x003E, 0x003E, 0x003E,  // - 14
                               0x003E, 0x003E, 0x003E, 0x003E,  0x003F, 0x003F, 0x003F, 0x003F,  0x0040, 0x0040, 0x0040, 0x0040,  0x0040, 0x0041, 0x0041, 0x0041,  // - 13
                               0x0042, 0x0042, 0x0042, 0x0042,  0x0043, 0x0043, 0x0043, 0x0043,  0x0044, 0x0044, 0x0044, 0x0044,  0x0044, 0x0045, 0x0045, 0x0045,  // - 12
                               0x0045, 0x0046, 0x0046, 0x0046,  0x0046, 0x0047, 0x0047, 0x0047,  0x0048, 0x0048, 0x0048, 0x0048,  0x0049, 0x0049, 0x0049, 0x0049,  // - 11
                               0x004A, 0x004B, 0x004B, 0x004B,  0x004B, 0x004C, 0x004C, 0x004C,  0x004D, 0x004D, 0x004D, 0x004D,  0x004E, 0x004E, 0x004E, 0x004E,  // - 10
                               0x004E, 0x004E, 0x004F, 0x004F,  0x004F, 0x0050, 0x0050, 0x0050,  0x0051, 0x0051, 0x0051, 0x0051,  0x0052, 0x0052, 0x0052, 0x0053,  // -  9
                               0x0053, 0x0053, 0x0054, 0x0054,  0x0054, 0x0055, 0x0055, 0x0055,  0x0056, 0x0056, 0x0056, 0x0056,  0x0057, 0x0057, 0x0057, 0x0058,  // -  8
                               0x0058, 0x0058, 0x0059, 0x0059,  0x0059, 0x005A, 0x005A, 0x005A,  0x005B, 0x005B, 0x005B, 0x005B,  0x005C, 0x005C, 0x005C, 0x005D,  // -  7
                               0x005E, 0x005E, 0x005E, 0x005F,  0x005F, 0x005F, 0x0060, 0x0060,  0x0061, 0x0061, 0x0061, 0x0062,  0x0062, 0x0062, 0x0063, 0x0063,  // -  6
                               0x0063, 0x0063, 0x0063, 0x0064,  0x0064, 0x0064, 0x0065, 0x0065,  0x0066, 0x0066, 0x0066, 0x0067,  0x0067, 0x0067, 0x0068, 0x0068,  // -  5
                               0x0068, 0x0069, 0x0069, 0x006A,  0x006A, 0x006A, 0x006B, 0x006B,  0x006C, 0x006C, 0x006C, 0x006D,  0x006D, 0x006D, 0x006E, 0x006E,  // -  4
                               0x006F, 0x0070, 0x0070, 0x0070,  0x0071, 0x0071, 0x0072, 0x0072,  0x0073, 0x0073, 0x0073, 0x0074,  0x0074, 0x0075, 0x0075, 0x0075,  // -  3
                               0x0076, 0x0076, 0x0077, 0x0077,  0x0078, 0x0078, 0x0079, 0x0079,  0x007A, 0x007A, 0x007A, 0x007B,  0x007B, 0x007C, 0x007C, 0x007D,  // -  2
                               0x007D, 0x007D, 0x007E, 0x007E,  0x007F, 0x007F, 0x0080, 0x0080,  0x0081, 0x0081, 0x0081, 0x0082,  0x0082, 0x0083, 0x0083, 0x0084,  // -  1
                               0x0085, 0x0085, 0x0086, 0x0086,  0x0087, 0x0087, 0x0088, 0x0088,  0x0089, 0x0089, 0x0089, 0x008A,  0x008A, 0x008B, 0x008B, 0x008C,  //    0
                               0x008C, 0x008D, 0x008D, 0x008E,  0x008E, 0x008F, 0x008F, 0x0090,  0x0091, 0x0091, 0x0092, 0x0092,  0x0093, 0x0093, 0x0094, 0x0094,  //    1
                               0x0095, 0x0096, 0x0096, 0x0097,  0x0097, 0x0098, 0x0098, 0x0099,  0x009A, 0x009A, 0x009B, 0x009B,  0x009C, 0x009C, 0x009D, 0x009D,  //    2
                               0x009E, 0x009E, 0x009F, 0x00A0,  0x00A0, 0x00A1, 0x00A1, 0x00A2,  0x00A3, 0x00A3, 0x00A4, 0x00A4,  0x00A5, 0x00A5, 0x00A6, 0x00A7,  //    3
                               0x00A8, 0x00A8, 0x00A9, 0x00A9,  0x00AA, 0x00AB, 0x00AB, 0x00AC,  0x00AD, 0x00AD, 0x00AE, 0x00AE,  0x00AF, 0x00B0, 0x00B0, 0x00B1,  //    4
                               0x00B1, 0x00B2, 0x00B3, 0x00B3,  0x00B4, 0x00B5, 0x00B5, 0x00B6,  0x00B7, 0x00B7, 0x00B8, 0x00B8,  0x00B9, 0x00BA, 0x00BB, 0x00BB,  //    5
                               0x00BC, 0x00BD, 0x00BD, 0x00BE,  0x00BF, 0x00BF, 0x00C0, 0x00C1,  0x00C2, 0x00C2, 0x00C3, 0x00C4,  0x00C4, 0x00C5, 0x00C6, 0x00C6,  //    6
                               0x00C7, 0x00C7, 0x00C8, 0x00C9,  0x00CA, 0x00CA, 0x00CB, 0x00CC,  0x00CD, 0x00CD, 0x00CE, 0x00CF,  0x00CF, 0x00D0, 0x00D1, 0x00D2,  //    7
                               0x00D2, 0x00D3, 0x00D4, 0x00D5,  0x00D5, 0x00D6, 0x00D7, 0x00D8,  0x00D9, 0x00D9, 0x00DA, 0x00DB,  0x00DC, 0x00DC, 0x00DD, 0x00DE,  //    8
                               0x00DF, 0x00E0, 0x00E1, 0x00E1,  0x00E2, 0x00E3, 0x00E4, 0x00E5,  0x00E6, 0x00E6, 0x00E7, 0x00E8,  0x00E9, 0x00EA, 0x00EB, 0x00EB,  //    9
                               0x00ED, 0x00ED, 0x00EE, 0x00EF,  0x00F0, 0x00F1, 0x00F2, 0x00F3,  0x00F4, 0x00F4, 0x00F5, 0x00F6,  0x00F7, 0x00F8, 0x00F9, 0x00FA,  //   10
                               0x00FB, 0x00FC, 0x00FD, 0x00FE,  0x00FF, 0x0100, 0x0101, 0x0102,  0x0103, 0x0103, 0x0104, 0x0105,  0x0106, 0x0107, 0x0108, 0x0109,  //   11
                               0x010A, 0x010B, 0x010C, 0x010D,  0x010E, 0x010F, 0x0110, 0x0111,  0x0112, 0x0112, 0x0113, 0x0114,  0x0115, 0x0116, 0x0117, 0x0119,  //   12
                               0x011A, 0x011B, 0x011C, 0x011D,  0x011E, 0x011F, 0x0120, 0x0121,  0x0123, 0x0124, 0x0125, 0x0126,  0x0127, 0x0128, 0x0129, 0x012A,  //   13
                               0x012B, 0x012C, 0x012D, 0x012E,  0x012F, 0x0130, 0x0131, 0x0132,  0x0134, 0x0135, 0x0136, 0x0137,  0x0138, 0x0139, 0x013A, 0x013B,  //   14
                               0x013C, 0x013D, 0x013F, 0x0140,  0x0141, 0x0142, 0x0143, 0x0144,  0x0146, 0x0147, 0x0148, 0x0149,  0x014A, 0x014B, 0x014D, 0x014E,  //   15
                               0x0150, 0x0151, 0x0152, 0x0153,  0x0155, 0x0156, 0x0157, 0x0158,  0x015A, 0x015B, 0x015C, 0x015D,  0x015F, 0x0160, 0x0161, 0x0162,  //   16
                               0x0163, 0x0164, 0x0166, 0x0167,  0x0168, 0x016A, 0x016B, 0x016C,  0x016E, 0x016F, 0x0170, 0x0171,  0x0173, 0x0174, 0x0176, 0x0177,  //   17
                               0x0178, 0x017A, 0x017B, 0x017D,  0x017E, 0x017F, 0x0181, 0x0182,  0x0184, 0x0185, 0x0186, 0x0188,  0x0189, 0x018B, 0x018C, 0x018D,  //   18
                               0x017F, 0x0181, 0x0182, 0x0183,  0x0185, 0x0186, 0x0188, 0x0189,  0x018B, 0x018C, 0x018D, 0x018F,  0x0190, 0x0192, 0x0193, 0x0195,  //   19
                               0x01A6, 0x01A8, 0x01A9, 0x01AB,  0x01AC, 0x01AE, 0x01AF, 0x01B1,  0x01B3, 0x01B4, 0x01B6, 0x01B7,  0x01B9, 0x01BA, 0x01BC, 0x01BE,  //   20
                               0x01BF, 0x01C1, 0x01C3, 0x01C4,  0x01C6, 0x01C8, 0x01C9, 0x01CB,  0x01CD, 0x01CE, 0x01D0, 0x01D2,  0x01D3, 0x01D5, 0x01D7, 0x01D8,  //   21
                               0x01DB, 0x01DC, 0x01DE, 0x01E0,  0x01E1, 0x01E3, 0x01E5, 0x01E7,  0x01E9, 0x01EA, 0x01EC, 0x01EE,  0x01F0, 0x01F1, 0x01F3, 0x01F5,  //   22
                               0x01F7, 0x01F9, 0x01FA, 0x01FC,  0x01FE, 0x0200, 0x0202, 0x0204,  0x0206, 0x0207, 0x0209, 0x020B,  0x020D, 0x020F, 0x0211, 0x0213,  //   23
                               0x0215, 0x0217, 0x0219, 0x021B,  0x021D, 0x021F, 0x0221, 0x0223,  0x0225, 0x0226, 0x0228, 0x022A,  0x022C, 0x022F, 0x0231, 0x0233,  //   24
                               0x0234, 0x0236, 0x0238, 0x023A,  0x023C, 0x023E, 0x0240, 0x0242,  0x0245, 0x0247, 0x0249, 0x024B,  0x024D, 0x024F, 0x0251, 0x0253,  //   25
                               0x0256, 0x0258, 0x025A, 0x025C,  0x025F, 0x0261, 0x0263, 0x0265,  0x0268, 0x026A, 0x026C, 0x026E,  0x0270, 0x0273, 0x0275, 0x0277,  //   26
                               0x0279, 0x027B, 0x027E, 0x0280,  0x0282, 0x0284, 0x0287, 0x0289,  0x028C, 0x028E, 0x0290, 0x0293,  0x0295, 0x0297, 0x029A, 0x029C,  //   27
                               0x029F, 0x02A1, 0x02A4, 0x02A6,  0x02A9, 0x02AB, 0x02AE, 0x02B0,  0x02B3, 0x02B5, 0x02B8, 0x02BA,  0x02BD, 0x02BF, 0x02C2, 0x02C4,  //   28
                               0x02C7, 0x02C9, 0x02CC, 0x02CE,  0x02D1, 0x02D4, 0x02D6, 0x02D9,  0x02DC, 0x02DE, 0x02E1, 0x02E3,  0x02E6, 0x02E9, 0x02EC, 0x02EE,  //   29
                               0x02F1, 0x02F4, 0x02F7, 0x02FA,  0x02FC, 0x02FF, 0x0302, 0x0305,  0x0308, 0x030A, 0x030D, 0x0310,  0x0313, 0x0316, 0x0318, 0x031B,  //   30
                               0x031E, 0x0321, 0x0324, 0x0327,  0x032A, 0x032D, 0x0330, 0x0333,  0x0336, 0x0338, 0x033B, 0x033E,  0x0341, 0x0344, 0x0347, 0x034B,  //   31
                               0x034E, 0x0351, 0x0354, 0x0357,  0x035A, 0x035D, 0x0360, 0x0363,  0x0367, 0x036A, 0x036D, 0x0370,  0x0373, 0x0376, 0x037A, 0x037D,  //   32
                               0x0380, 0x0383, 0x0387, 0x038A,  0x038D, 0x0391, 0x0394, 0x0397,  0x039B, 0x039E, 0x03A1, 0x03A5,  0x03A8, 0x03AB, 0x03AF, 0x03B2,  //   33
                               0x03B6, 0x03B9, 0x03BD, 0x03C0,  0x03C3, 0x03C7, 0x03CA, 0x03CE,  0x03D2, 0x03D5, 0x03D9, 0x03DC,  0x03E0, 0x03E3, 0x03E7, 0x03EB,  //   34
                               0x03EE, 0x03F2, 0x03F5, 0x03F9,  0x03FD, 0x0400, 0x0404, 0x0408,  0x040C, 0x040F, 0x0413, 0x0417,  0x041B, 0x041E, 0x0422, 0x0426,  //   35
                               0x0429, 0x042D, 0x0431, 0x0435,  0x0439, 0x043D, 0x0441, 0x0445,  0x0449, 0x044C, 0x0450, 0x0454,  0x0458, 0x045C, 0x0461, 0x0465,  //   36
                               0x0469, 0x046D, 0x0472, 0x0476,  0x047A, 0x047E, 0x0482, 0x0486,  0x048B, 0x048F, 0x0493, 0x0497,  0x049B, 0x04A0, 0x04A4, 0x04A8,  //   37
                               0x04AC, 0x04B1, 0x04B5, 0x04B9,  0x04BE, 0x04C2, 0x04C7, 0x04CB,  0x04D0, 0x04D4, 0x04D8, 0x04DD,  0x04E1, 0x04E6, 0x04EA, 0x04EF,  //   38
                               0x04F3, 0x04F8, 0x04FD, 0x0501,  0x0506, 0x050A, 0x050F, 0x0514,  0x0519, 0x051D, 0x0522, 0x0527,  0x052B, 0x0530, 0x0535, 0x053A,  //   39
                               0x053F, 0x0544, 0x0549, 0x054E,  0x0553, 0x0558, 0x055D, 0x0562,  0x0567, 0x056C, 0x0571, 0x0576,  0x057B, 0x0580, 0x0585, 0x058A,  //   40
                               0x058F, 0x0594, 0x0599, 0x059E,  0x05A3, 0x05A9, 0x05AE, 0x05B3,  0x05B9, 0x05BE, 0x05C3, 0x05C8,  0x05CE, 0x05D3, 0x05D9, 0x05DE,  //   41
                               0x05E3, 0x05E9, 0x05EE, 0x05F4,  0x05F9, 0x05FF, 0x0604, 0x060A,  0x0610, 0x0615, 0x061B, 0x0620,  0x0626, 0x062C, 0x0631, 0x0637,  //   42
                               0x063D, 0x0642, 0x0648, 0x064E,  0x0654, 0x065A, 0x0660, 0x0666,  0x066C, 0x0671, 0x0677, 0x067D,  0x0683, 0x0689, 0x068F, 0x0696,  //   43
                               0x069C, 0x06A2, 0x06A8, 0x06AE,  0x06B5, 0x06BB, 0x06C1, 0x06C7,  0x06CE, 0x06D4, 0x06DA, 0x06E0,  0x06E7, 0x06ED, 0x06F4, 0x06FA,  //   44
                               0x0700, 0x0706, 0x070D, 0x0713,  0x071A, 0x0721, 0x0727, 0x072E,  0x0735, 0x073B, 0x0742, 0x0749,  0x074F, 0x0756, 0x075D, 0x0764,  //   45
                               0x076B, 0x0772, 0x0779, 0x0780,  0x0786, 0x078D, 0x0794, 0x079B,  0x07A3, 0x07AA, 0x07B1, 0x07B8,  0x07BF, 0x07C6, 0x07CD, 0x07D5,  //   46
                               0x07DC, 0x07E3, 0x07EA, 0x07F1,  0x07F9, 0x0800, 0x0808, 0x080F,  0x0817, 0x081E, 0x0826, 0x082D,  0x0835, 0x083C, 0x0844, 0x084C,  //   47
                               0x0854, 0x085C, 0x0863, 0x086B,  0x0873, 0x087B, 0x0883, 0x088B,  0x0893, 0x089A, 0x08A2, 0x08AA,  0x08B2, 0x08BA, 0x08C3, 0x08CB,  //   48
                               0x08D2, 0x08DA, 0x08E3, 0x08EB,  0x08F3, 0x08FB, 0x0904, 0x090C,  0x0915, 0x091D, 0x0925, 0x092E,  0x0936, 0x093F, 0x0947, 0x0950,  //   49
                               0x0958, 0x0961, 0x096A, 0x0972,  0x097B, 0x0984, 0x098D, 0x0996,  0x099F, 0x09A7, 0x09B0, 0x09B9,  0x09C2, 0x09CB, 0x09D4, 0x09DE,  //   50
                               0x09E7, 0x09F0, 0x09FA, 0x0A03,  0x0A0C, 0x0A15, 0x0A1F, 0x0A28,  0x0A32, 0x0A3B, 0x0A44, 0x0A4E,  0x0A57, 0x0A61, 0x0A6B, 0x0A74,  //   51
                               0x0A7E, 0x0A88, 0x0A91, 0x0A9B,  0x0AA5, 0x0AAF, 0x0AB9, 0x0AC3,  0x0ACD, 0x0AD7, 0x0AE1, 0x0AEB,  0x0AF5, 0x0AFF, 0x0B09, 0x0B13,  //   52
                               0x0B1E, 0x0B28, 0x0B33, 0x0B3D,  0x0B47, 0x0B52, 0x0B5C, 0x0B67,  0x0B72, 0x0B7C, 0x0B87, 0x0B91,  0x0B9C, 0x0BA7, 0x0BB2, 0x0BBC,  //   53
                               0x0BC7, 0x0BD2, 0x0BDD, 0x0BE8,  0x0BF3, 0x0BFE, 0x0C09, 0x0C14,  0x0C20, 0x0C2B, 0x0C36, 0x0C41,  0x0C4D, 0x0C58, 0x0C63, 0x0C6F,  //   54
                               0x0C63, 0x0C6E, 0x0C7A, 0x0C85,  0x0C91, 0x0C9C, 0x0CA8, 0x0CB4,  0x0CC0, 0x0CCB, 0x0CD7, 0x0CE3,  0x0CEF, 0x0CFB, 0x0D07, 0x0D13,  //   55
                               0x0D38, 0x0D45, 0x0D51, 0x0D5D,  0x0D6A, 0x0D76, 0x0D82, 0x0D8F,  0x0D9C, 0x0DA8, 0x0DB5, 0x0DC1,  0x0DCE, 0x0DDB, 0x0DE8, 0x0DF5,  //   56
                               0x0E01, 0x0E0E, 0x0E1B, 0x0E28,  0x0E36, 0x0E43, 0x0E50, 0x0E5D,  0x0E6B, 0x0E78, 0x0E85, 0x0E93,  0x0EA0, 0x0EAE, 0x0EBB, 0x0EC9,  //   57
                               0x0ED6, 0x0EE4, 0x0EF2, 0x0F00,  0x0F0D, 0x0F1B, 0x0F29, 0x0F37,  0x0F46, 0x0F54, 0x0F62, 0x0F70,  0x0F7E, 0x0F8D, 0x0F9B, 0x0FAA,  //   58
                               0x0FB9, 0x0FC7, 0x0FD6, 0x0FE4,  0x0FF3, 0x1002, 0x1011, 0x1020,  0x102F, 0x103D, 0x104D, 0x105C,  0x106B, 0x107A, 0x1089, 0x1099,  //   59
                               0x10A9, 0x10B8, 0x10C7, 0x10D7,  0x10E7, 0x10F6, 0x1106, 0x1116,  0x1126, 0x1135, 0x1145, 0x1155,  0x1165, 0x1175, 0x1186, 0x1196,  //   60
                               0x11A5, 0x11B5, 0x11C6, 0x11D6,  0x11E7, 0x11F7, 0x1208, 0x1219,  0x122A, 0x123A, 0x124B, 0x125C,  0x126D, 0x127E, 0x128F, 0x12A1,  //   61
                               0x12B2, 0x12C4, 0x12D5, 0x12E6,  0x12F8, 0x1309, 0x131B, 0x132D,  0x133F, 0x1350, 0x1362, 0x1374,  0x1386, 0x1398, 0x13AA, 0x13BD,  //   62
                               0x13CF, 0x13E1, 0x13F4, 0x1406,  0x1419, 0x142B, 0x143E, 0x1451,  0x1464, 0x1476, 0x1489, 0x149C,  0x14AF, 0x14C3, 0x14D6, 0x14E9,  //   63
                               0x14FC, 0x1510, 0x1523, 0x1537,  0x154A, 0x155E, 0x1572, 0x1586,  0x159A, 0x15AE, 0x15C2, 0x15D6,  0x15EA, 0x15FE, 0x1613, 0x1627,  //   64
                               0x163C, 0x1650, 0x1665, 0x167A,  0x168F, 0x16A3, 0x16B8, 0x16CD,  0x16E3, 0x16F8, 0x170D, 0x1722,  0x1738, 0x174D, 0x1763, 0x1778,  //   65
                               0x178E, 0x17A4, 0x17B9, 0x17CF,  0x17E6, 0x17FC, 0x1812, 0x1828,  0x183F, 0x1855, 0x186B, 0x1882,  0x1899, 0x18B0, 0x18C6, 0x18DD,  //   66
                               0x18C7, 0x18DE, 0x18F5, 0x190C,  0x1923, 0x193A, 0x1952, 0x1969,  0x1981, 0x1998, 0x19B0, 0x19C8,  0x19DF, 0x19F7, 0x1A0F, 0x1A28,  //   67
                               0x1A71, 0x1A8A, 0x1AA2, 0x1ABB,  0x1AD4, 0x1AEC, 0x1B05, 0x1B1E,  0x1B38, 0x1B51, 0x1B6A, 0x1B83,  0x1B9D, 0x1BB6, 0x1BD0, 0x1BEA,  //   68
                               0x1C03, 0x1C1D, 0x1C37, 0x1C51,  0x1C6C, 0x1C86, 0x1CA0, 0x1CBB,  0x1CD6, 0x1CF0, 0x1D0B, 0x1D26,  0x1D41, 0x1D5C, 0x1D77, 0x1D92,  //   69
                               0x1DA1, 0x1DBD, 0x1DD8, 0x1DF4,  0x1E10, 0x1E2B, 0x1E47, 0x1E63,  0x1E80, 0x1E9C, 0x1EB8, 0x1ED5,  0x1EF1, 0x1F0E, 0x1F2A, 0x1F47,  //   70
                               0x1F72, 0x1F8F, 0x1FAC, 0x1FC9,  0x1FE7, 0x2004, 0x2022, 0x2040,  0x205E, 0x207B, 0x209A, 0x20B8,  0x20D6, 0x20F4, 0x2113, 0x2132,  //   71
                               0x2151, 0x216F, 0x218E, 0x21AD,  0x21CD, 0x21EC, 0x220B, 0x222B,  0x224B, 0x226A, 0x228A, 0x22AA,  0x22CA, 0x22EA, 0x230B, 0x232B,  //   72
                               0x234C, 0x236C, 0x238D, 0x23AE,  0x23CF, 0x23F0, 0x2412, 0x2433,  0x2455, 0x2476, 0x2498, 0x24BA,  0x24DC, 0x24FE, 0x2520, 0x2543,  //   73
                               0x2565, 0x2588, 0x25AA, 0x25CD,  0x25F0, 0x2613, 0x2637, 0x265A,  0x267E, 0x26A1, 0x26C5, 0x26E9,  0x270D, 0x2731, 0x2755, 0x277A,  //   74
                               0x279E, 0x27C3, 0x27E8, 0x280D,  0x2832, 0x2857, 0x287C, 0x28A2,  0x28C8, 0x28ED, 0x2913, 0x2939,  0x295F, 0x2986, 0x29AC, 0x29D3,  //   75
                               0x29F9, 0x2A20, 0x2A47, 0x2A6E,  0x2A95, 0x2ABC, 0x2AE4, 0x2B0C,  0x2B34, 0x2B5C, 0x2B84, 0x2BAC,  0x2BD4, 0x2BFD, 0x2C26, 0x2C4F,  //   76
                               0x2C78, 0x2CA1, 0x2CCA, 0x2CF4,  0x2D1E, 0x2D47, 0x2D71, 0x2D9B,  0x2DC6, 0x2DF0, 0x2E1A, 0x2E45,  0x2E70, 0x2E9B, 0x2EC6, 0x2EF1,  //   77
                               0x2F1D, 0x2F49, 0x2F74, 0x2FA0,  0x2FCD, 0x2FF9, 0x3025, 0x3052,  0x307F, 0x30AB, 0x30D8, 0x3106,  0x3133, 0x3161, 0x318E, 0x31BC,  //   78
                               0x31EA, 0x3218, 0x3247, 0x3275,  0x32A4, 0x32D3, 0x3302, 0x3331,  0x3361, 0x3390, 0x33C0, 0x33F0,  0x3420, 0x3450, 0x3481, 0x34B1,  //   79
                               0x34E2, 0x3513, 0x3544, 0x3575,  0x35A7, 0x35D8, 0x360A, 0x363C,  0x366F, 0x36A1, 0x36D3, 0x3706,  0x3739, 0x376C, 0x37A0, 0x37D3,  //   80
                               0x3807, 0x383B, 0x386F, 0x38A3,  0x38D8, 0x390C, 0x3941, 0x3976,  0x39AC, 0x39E1, 0x3A16, 0x3A4C,  0x3A82, 0x3AB8, 0x3AEF, 0x3B25,  //   81
                               0x3B5C, 0x3B93, 0x3BCA, 0x3C02,  0x3C39, 0x3C71, 0x3CA9, 0x3CE1,  0x3D1A, 0x3D52, 0x3D8B, 0x3DC4,  0x3DFD, 0x3E36, 0x3E70, 0x3EAA,  //   82
                               0x3EE4, 0x3F1E, 0x3F58, 0x3F93,  0x3FCE, 0x4009, 0x4044, 0x4080,  0x40BC, 0x40F7, 0x4134, 0x4170,  0x41AD, 0x41E9, 0x4226, 0x4264,  //   83
                               0x42A1, 0x42DE, 0x431C, 0x435A,  0x4399, 0x43D7, 0x4416, 0x4455,  0x4495, 0x44D4, 0x4514, 0x4554,  0x4594, 0x45D4, 0x4615, 0x4656,  //   84
                               0x4697, 0x46D8, 0x471A, 0x475C,  0x479E, 0x47E0, 0x4823, 0x4865,  0x48A9, 0x48EC, 0x492F, 0x4973,  0x49B7, 0x49FB, 0x4A40, 0x4A85,  //   85
                               0x4ACA, 0x4B10, 0x4B55, 0x4B9B,  0x4BE1, 0x4C27, 0x4C6E, 0x4CB4,  0x4CFC, 0x4D43, 0x4D8A, 0x4DD2,  0x4E1A, 0x4E62, 0x4EAB, 0x4EF4,  //   86
                               0x4F3C, 0x4F85, 0x4FCF, 0x5019,  0x5063, 0x50AE, 0x50F8, 0x5143,  0x518F, 0x51DA, 0x5226, 0x5272,  0x52BE, 0x530B, 0x5358, 0x53A5,  //   87
                               0x53F3, 0x5440, 0x548E, 0x54DD,  0x552B, 0x557A, 0x55C9, 0x5619,  0x5669, 0x56B9, 0x5709, 0x5759,  0x57AA, 0x57FB, 0x584D, 0x589F,  //   88
                               0x58F0, 0x5943, 0x5995, 0x59E8,  0x5A3C, 0x5A8F, 0x5AE3, 0x5B37,  0x5B8C, 0x5BE0, 0x5C35, 0x5C8B,  0x5CE0, 0x5D36, 0x5D8D, 0x5DE3,  //   89
                               0x5E3B, 0x5E92, 0x5EE9, 0x5F41,  0x5F9A, 0x5FF2, 0x604B, 0x60A4,  0x60FE, 0x6157, 0x61B1, 0x620C,  0x6267, 0x62C2, 0x631D, 0x6379,  //   90
                               0x631A, 0x6376, 0x63D2, 0x642E,  0x648B, 0x64E8, 0x6546, 0x65A3,  0x6602, 0x6660, 0x66BF, 0x671E,  0x677D, 0x67DD, 0x683D, 0x689E,  //   91
                               0x69C5, 0x6A27, 0x6A89, 0x6AEC,  0x6B4F, 0x6BB2, 0x6C16, 0x6C7A,  0x6CDF, 0x6D43, 0x6DA8, 0x6E0E,  0x6E74, 0x6EDA, 0x6F41, 0x6FA8,  //   92
                               0x700F, 0x7077, 0x70DF, 0x7147,  0x71B0, 0x7219, 0x7283, 0x72ED,  0x7358, 0x73C2, 0x742D, 0x7499,  0x7505, 0x7571, 0x75DE, 0x764B,  //   93
                               0x76B9, 0x7727, 0x7795, 0x7804,  0x7873, 0x78E2, 0x7952, 0x79C3,  0x7A34, 0x7AA5, 0x7B16, 0x7B88,  0x7BFB, 0x7C6D, 0x7CE1, 0x7D54,  //   94
                               0x7DC8, 0x7E3C, 0x7EB1, 0x7F27,  0x7F9C, 0x8012, 0x8089, 0x8100,  0x8178, 0x81EF, 0x8268, 0x82E0,  0x835A, 0x83D3, 0x844D, 0x84C8,  //   95
                               0x8543, 0x85BE, 0x863A, 0x86B6,  0x8733, 0x87B0, 0x882E, 0x88AC,  0x892B, 0x89AA, 0x8A29, 0x8AA9,  0x8B29, 0x8BAA, 0x8C2B, 0x8CAD,  //   96
                               0x8D2F, 0x8DB2, 0x8E35, 0x8EB9,  0x8F3D, 0x8FC2, 0x9047, 0x90CC,  0x9153, 0x91D9, 0x9260, 0x92E8,  0x9370, 0x93F8, 0x9481, 0x950B,  //   97
                               0x9594, 0x961F, 0x96AA, 0x9735,  0x97C1, 0x984E, 0x98DB, 0x9968,  0x99F7, 0x9A85, 0x9B14, 0x9BA4,  0x9C34, 0x9CC4, 0x9D56, 0x9DE7,  //   98
                               0x9E7A, 0x9F0C, 0x9FA0, 0xA033,  0xA0C8, 0xA15D, 0xA1F2, 0xA288,  0xA31F, 0xA3B6, 0xA44D, 0xA4E5,  0xA57E, 0xA617, 0xA6B1, 0xA74B,  //   99
                               0xA7E6, 0xA881, 0xA91D, 0xA9BA,  0xAA57, 0xAAF5, 0xAB93, 0xAC32,  0xACD2, 0xAD72, 0xAE12, 0xAEB3,  0xAF55, 0xAFF7, 0xB09A, 0xB13E,  //  100
                               0xB1E2, 0xB287, 0xB32C, 0xB3D2,  0xB479, 0xB520, 0xB5C7, 0xB670,  0xB719, 0xB7C2, 0xB86C, 0xB917,  0xB9C2, 0xBA6E, 0xBB1B, 0xBBC8,  //  101
                               0xBC76, 0xBD24, 0xBDD3, 0xBE83,  0xBF34, 0xBFE5, 0xC096, 0xC149,  0xC1FC, 0xC2AF, 0xC363, 0xC418,  0xC4CE, 0xC584, 0xC63B, 0xC6F2,  //  102
                               0xC635, 0xC6EC, 0xC7A4, 0xC85D,  0xC917, 0xC9D1, 0xCA8C, 0xCB47,  0xCC04, 0xCCC0, 0xCD7E, 0xCE3C,  0xCEFB, 0xCFBB, 0xD07B, 0xD13C,  //  103
                               0xD38B, 0xD44E, 0xD513, 0xD5D8,  0xD69E, 0xD765, 0xD82D, 0xD8F5,  0xD9BE, 0xDA87, 0xDB51, 0xDC1D,  0xDCE8, 0xDDB5, 0xDE82, 0xDF50,  //  104
                               0xE01E, 0xE0EE, 0xE1BE, 0xE28F,  0xE361, 0xE433, 0xE507, 0xE5DB,  0xE6B0, 0xE785, 0xE85B, 0xE933,  0xEA0A, 0xEAE3, 0xEBBD, 0xEC97,  //  105
                               0xED71, 0xEE4D, 0xEF2A, 0xF007,  0xF0E6, 0xF1C4, 0xF2A4, 0xF385,  0xF467, 0xF549, 0xF62C, 0xF710,  0xF7F5, 0xF8DA, 0xF9C1, 0xFAA8,  //  106
                               0xFB90, 0xFC79, 0xFD63, 0xFE4D,  0xFF39, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  107
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  108
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  109
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  110
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  111
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  112
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  113
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  114
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  115
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  116
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  117
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  118
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  119
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  120
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  121
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  122
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  123
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  124
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  125
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  126
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  //  127
                               0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000   //  128
                             };

static const byte Akkoord_Aantal = 41;
static const byte AkkoordNoot_Aantal = 6;
static const short Akkoord [41][7] PROGMEM = // = [00..39],[0..6]        { Aantal, Noot1, Noot2, Noot3, Noot4, Noot5, Noot6 }
                             // Relative Notes of an Akkoord
                             { { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},    // 00 -none-    -none-
                               { 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0},    // 01 -self-    -self-
                               { 3, 0, 4, 7, 0, 0, 0},    // 02 C         C Majeur
                               { 3, 0, 3, 7, 0, 0, 0},    // 03 Cm        C Mineur
                               { 3, 0, 4, 8, 0, 0, 0},    // 04 C+/Caug   C Overmatige Drieklank
                               { 3, 0, 5, 7, 0, 0, 0},    // 05 Csus4     C Uitgestelde Kwart
                               { 3, 0, 3, 6, 0, 0, 0},    // 06 Co/Cdim   C Verminderde Drieklank
                               { 4, 0, 4, 7, 9, 0, 0},    // 07 C6        C Majeur Sext
                               { 4, 0, 3, 7, 9, 0, 0},    // 08 Cm6       C Mineur Sext
                               { 4, 0, 4, 7,11, 0, 0},    // 09 Cmaj7     C Majeur Septiem
                               { 4, 0, 3, 7,10, 0, 0},    // 10 Cm7       C Mineur Septiem
                               { 4, 0, 4, 7,10, 0, 0},    // 11 C7        C Dominant Septiem
                               { 4, 0, 5, 7,10, 0, 0},    // 12 C7sus4    C Dominant Septiem Uitgestelde Kwart
                               { 4, 0, 4, 8,10, 0, 0},    // 13 C7+5      C Dominant Septiem Overmatige Kwint
                               { 4, 0, 4, 6,10, 0, 0},    // 14 C7-5      C Dominant Septiem Verlaagde Kwint
                               { 4, 0, 3, 6, 9, 0, 0},    // 15 Cdim7     C Verminderde Septiem
                               { 4, 0, 3, 6,10, 0, 0},    // 16 Cm7-5     C Mineur Septiem Verlaagde Kwint
                               { 4, 0, 3, 7,11, 0, 0},    // 17 Cmmaj7    C Mineur Majeur Septiem
                               { 5, 0, 4, 7,11,14, 0},    // 18 Cmaj9     C Majeur None
                               { 5, 0, 3, 7,10,14, 0},    // 19 Cm9       C Mineur None
                               { 5, 0, 4, 7,10,14, 0},    // 20 C9        C Dominant None
                               { 5, 0, 4, 8,10,14, 0},    // 21 C9+5      C None vermatige Kwint
                               { 5, 0, 4, 6,10,14, 0},    // 22 C9-5      C None Verlaagde Kwint
                               { 6, 0, 4, 7, 9,10,14},    // 23 C9/6      C None Toegevoegde Sext
                               { 6, 0, 4, 7,11,14,17},    // 24 Cmaj11    C Majeur Undecime
                               { 6, 0, 3, 7,10,14,17},    // 25 Cm11      C Mineur Undecime
                               { 6, 0, 4, 7,10,14,17},    // 26 C11       C Dominant Undecime
                               { 6, 0, 4, 7,10,13,17},    // 27 C11-9     C Undecime Verlaagde None
                               { 4,-1, 2, 5, 9, 0, 0},    // 28 Cmaj13    C Majeur Tredecime
                               { 4,-2, 2, 5, 9, 0, 0},    // 29 Cm13      C Mineur Tredecime
                               { 4,-2, 2, 5, 9, 0, 0},    // 30 C13       C Dominant Tredecime
                               { 4,-2, 1, 5, 9, 0, 0},    // 31 C13-9     C Tredecime Verlaagde None
                               { 3, 4, 7,12, 0, 0, 0},    // 32 ~C        Omk. C Majeur
                               { 3, 3, 7,12, 0, 0, 0},    // 33 ~Cm       Omk. C Mineur
                               { 4, 4, 7,10,12, 0, 0},    // 34 ~C7       Omk. C Dominant Septiem
                               { 4, 3, 6, 9,12, 0, 0},    // 35 ~Cdim7    Omk. C Verminderde Septiem
                               { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},    // 36 -none-    -none-
                               { 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0},    // 37 All       Alle Voices
                               { 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0},    // 38 SynRing   Sync RingMod
                               { 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0},    // 39 Freq      Frequentie
                               { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}     // 40 Freq      Frequentie
                             };

static const byte AkkoordName_Len = 8;
static const char AkkoordName [41][8] PROGMEM = // = [00..39],[0..7]
                             // Names of an Akkoord (Dutch)
                             { "-geen- ",    // 00 -none-    -none-
                               "-self- ",    // 01 -self-    -self-
                               "C      ",    // 02 C         C Majeur
                               "Cm     ",    // 03 Cm        C Mineur
                               "C+/Caug",    // 04 C+/Caug   C Overmatige Drieklank
                               "Csus4  ",    // 05 Csus4     C Uitgestelde Kwart
                               "Co/Cdim",    // 06 Co/Cdim   C Verminderde Drieklank
                               "C6     ",    // 07 C6        C Majeur Sext
                               "Cm6    ",    // 08 Cm6       C Mineur Sext
                               "Cmaj7  ",    // 09 Cmaj7     C Majeur Septiem
                               "Cm7    ",    // 10 Cm7       C Mineur Septiem
                               "C7     ",    // 11 C7        C Dominant Septiem
                               "C7sus4 ",    // 12 C7sus4    C Dominant Septiem Uitgestelde Kwart
                               "C7+5   ",    // 13 C7+5      C Dominant Septiem Overmatige Kwint
                               "C7-5   ",    // 14 C7-5      C Dominant Septiem Verlaagde Kwint
                               "Cdim7  ",    // 15 Cdim7     C Verminderde Septiem
                               "Cm7-5  ",    // 16 Cm7-5     C Mineur Septiem Verlaagde Kwint
                               "Cmmaj7 ",    // 17 Cmmaj7    C Mineur Majeur Septiem
                               "Cmaj9  ",    // 18 Cmaj9     C Majeur None
                               "Cm9    ",    // 19 Cm9       C Mineur None
                               "C9     ",    // 20 C9        C Dominant None
                               "C9+5   ",    // 21 C9+5      C None vermatige Kwint
                               "C9-5   ",    // 22 C9-5      C None Verlaagde Kwint
                               "C9/6   ",    // 23 C9/6      C None Toegevoegde Sext
                               "Cmaj11 ",    // 24 Cmaj11    C Majeur Undecime
                               "Cm11   ",    // 25 Cm11      C Mineur Undecime
                               "C11    ",    // 26 C11       C Dominant Undecime
                               "C11-9  ",    // 27 C11-9     C Undecime Verlaagde None
                               "Cmaj13 ",    // 28 Cmaj13    C Majeur Tredecime
                               "Cm13   ",    // 29 Cm13      C Mineur Tredecime
                               "C13    ",    // 30 C13       C Dominant Tredecime
                               "C13-9  ",    // 31 C13-9     C Tredecime Verlaagde None
                               "~C     ",    // 32 ~C        Omk. C Majeur
                               "~Cm    ",    // 33 ~Cm       Omk. C Mineur
                               "~C7    ",    // 34 ~C7       Omk. C Dominant Septiem
                               "~Cdim7 ",    // 35 ~Cdim7    Omk. C Verminderde Septiem
                               "-geen- ",    // 36 -none-    -none-
                               "Al Voic",    // 37 All       Alle Voices
                               "SynRing",    // 38 SynRing   Sync RingMod
                               "Frq.Slf",    // 39 Freq      Frequentie
                               "Freq.  "     // 40 Freq      Frequentie
                             };

static const byte ADSR_TimesLen = 4;
static const char ADSR_Times [16][4][4] PROGMEM = // = [00..15],[0..3][0..3]
                             //   A     D     S     R   Times // Value
                             { {" 2m"," 6m"," 0%"," 6m" },    // 0
                               {" 8m","24m"," 7%","24m" },    // 1
                               {"16m","48m","13%","48m" },    // 2
                               {"24m","72m","20%","72m" },    // 3
                               {"38m","11c","27%","11c" },    // 4
                               {"56m","17c","33%","17c" },    // 5
                               {"68m","20c","40%","20c" },    // 6
                               {"80m","24c","47%","24c" },    // 7
                               {"10c","30c","53%","30c" },    // 8
                               {"25c","75c","60%","75c" },    // 9
                               {" 5d","15d","67%","15d" },    // A
                               {" 8d","24d","73%","24d" },    // B
                               {" 1s"," 3s","80%"," 3s" },    // C
                               {" 3s"," 9s","87%"," 9s" },    // D
                               {" 5s","15s","93%","15s" },    // E
                               {" 8s","24s","99%","24s" }     // F
                             };

//=====================================================================================

#endif // ARSID_NOTES_H
Broncode: [1: Notes (.cpp)] [2: Notes (.h)]
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]